Izlazak iz sarajevskih okvira i razmjena ideja sa drugim sredinama u BiH i regiji mora biti ključno nastojanje Kruga 99

PROGRAM RADA KRUGA 99 ZA 2015/16. GODINU

Osnovna orjentacija Kruga 99 i u narednom jednogodišnjem periodu treba da bude angažiranost na pitanjima i temama bosanskohercegovačkog društva i države, polazeći od ključnih načela utemeljiteljskog Programa usvojenog na Osnivačkoj Skupštini 1993. godine i inovativno prilagođen konkretnom društvenom ambijentu i izazovima sa kojima se suočava i država i društvo. Tako definisana široka lepeza tema treba da ostane osnovna, opšta karakteristika naše pažnje, nastojeći aktuelnost postizati povezivanjem realne društvene i političke prakse i naučnih, teorijskih i istraživačkih znanja, kulturnih i umjetničkih pristupa. Multidisciplinaran pristup temama mora ostati ključna odlika rasprava i i njihova komparativna prednost.

  1. Treba i dalje afirmisati nedjeljne sesije Kruga 99 kao glavni vid djelatnosti, naglašavajući nezavisan multidisciplinaran dijalog i argumentaciju nedeterminisanu  uskim političkim, etničkim, religijskim, ekonomskim i drugim ineresima.  Treba se suprostaviti simplificiranim medijskim pristupima  kojima se ovaj ključni i kreativni pristup, način i metod rada Kruga 99 hoće svesti na formu javne tibine ex katedra tipa, i kojima se stavovi uvodničara u javnosti nastoje predstaviti , i bez rasprave, kao isključive stavove Kruga 99. I pojedinaca, takođe, koji medij Kruga 99 koriste za lične javne promocije, bez  zasnovanosti u stvarnim stavovima i politici Kruga 99, a nerijetko i onda kada i nisu članovi Kruga.
  2.  Otvorenost prema različitim idejama, političkim, teorijskim i umjetničkim orijentacijama mora i dalje ostati trajna karakteristika Kruga 99. Ali i čvrsta odbrana naših temljnih vrijednosti: zajedničkog života, ljudskih i građanskih prava, demokratskih standarda, solidarnosti i saradnje, dijaloga i međusobnog uvažavanja. Između pozicije „priče radi priče“ i ex katedra dociranja, Krug 99 treba u narednom periodu u još većoj mjeri biti mjesto inicijative, uključujući i prijedloge zakonodavnim organima i drugim institucijama društvenog i političkog života,  nauke i obrazovanja.
  3. Izlazak iz sarajevskih okvira i razmjena ideja sa drugim sredinama u BiH i regiji mora biti ključno nastojanje Kruga 99 u narednom periodu. Ono je važno i zbog još većeg doprinosa povratka ratom i političkim razaranjem uništenog povjerenja između kolektiviteta koji nisu samo etnički, već i generacijski,  regionalni i drugi. Nametnuti model etničke, pa i generacijske diskriminacije u različitim domaćim i inostranim faktorima odlučivanja o konkretnoj podršci ovakvoj našoj vrijednosnoj orijentaciji, planiranim aktivnostima i nastojanjima, jesu, često nedovoljno uočljiv, limitirajući faktor.  Jednostavno, svi pokušaji iznalaženja minimalnih materijalnih sredstava za ovu vrstu djelatnosti i vrijednosti ili su ignorisani ili su odbijeni. I pored toga treba uporno nastojati ostvariti ovo naše nastojanje, pa i po cijenu, za početak, ličnih doprinosa i, bar, na simboličkoj ravni.
  4.  Pored redovnih nedjeljnih sesija, treba podržati nastojanja Predsjedništva postepenom širenju vidova djetnosti, uključujući proširene sjednice, konsultacije i brifinge, a, prema mogućnosti, i naučne skupove.  Saradnja sa drugim srodnim organizacijama mora biti trajno opredjeljenje, a svaka inicijativa ka Krugu 99 treba biti tretirana sa punom pažnjom. Pozivi na saradnju organizacija sa kojima čak i ne dijelimo neke ključne vrijednosti mora biti otvorena i konstruktivna.
  5. Već stečeni rezultati javnog i međusobnog komuniciranja i informisanja putem netradicionalnih medija – web stranice, društvenih mreža, maila i sl., daju značajne rezultate. Treba prihvatiti kao zajedničko dobro i pravo svakog člana Kruga 99 na još veće korištenje raspoloživih mogućnosti  internet stranice: krug99.ba. Nekadašnja Revija slobodne misli Kruga 99 u print izdanju teško da će se reafirmisati. Njen sadržaj i ciljeve treba obnoviti kroz elektronsko izdanje na postojećoj Web stranici. U tom cilju nužno je insistirati kod uvodničara na sesijama i na pisanoj verziji zadane teme. Članovi Kruga, po definiciji, imaju pravo i mogućnost putem ovog medija  objavljivati autorske priloge, publicističke, literarne ili naučne naravi, a koje, dakle, i mogu i trebaju više koristiti.
  6. Finansiranje osnovne djelatnosti Kruga 99 u sadašnjem kapacitetu djelatnosti tokom narednog perioda biće pred velikim iskušenjem zbog najave restrikcija u obezbjeđivanju i onako minimalnih, a potrebnih sredstava. Članarina zbog toga, iako simbolična, mora postati obaveza članova Kruga 99. Nužan je doprinos svakog člana, koji je u mogućnosti, u širem objašnjavanju naše misije i postojećih mogućnosti direktne reklame (Web stranica, ambijent sesije, poslovni prostor), u cilju iznalaženja potencijalnih sponzora za finansiranje osnovne djelatnosti.
  7. Trebamo učiniti poslovni prostor Kruga 99 (PEN Centar, Vrazova 1.), mjestom svakodnevnog okupljanja i međusobnog komuniciranja članova.

Usvojeno na Skupštini Kruga 99, Sarajevo, 29.3.2015