Na Vanrednoj Skupštini izabrani organi, usvojen Statut i pristupnica Kruga 99

                                                                     SAOPŠTENJE

                                           sa vanredne Skupštine Kruga 99

Imajući u vidu obaveze koje proizilaze iz novog Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, Asocijacija nezavisnih intelektualaca – Krug 99 održala je Vanrednu Skupštinu, na kojoj je usvojen novi Statut organizacije, nova forma Pristupnice za članstvo kao i izbor organa Kruga 99.

Za predsjednika Kruga 99 u novom mandatnom periodu izabran je Adil Kulenović, potpredsjednici su akademik Ljubomir Berberović, akademik Vladimir Premec i prof.dr.Tarik Kupusović. Predsjedavajući Skuštine je Martin Tais, predsjednik Nadzornog odbora dr. Marijo Pejić, predsjednik Suda časti dr. Slaven Kovačević. Generalni sekretar Kruga 99 je Ratko Orozović.

Takođe, za članove Predsjedništva su izabrani prof.dr. Lada Sadiković, prof.dr. Hidajet Repovac, Ibrahim Đikić, Momčilo Dragičević, prof.dr. Hazim Bašić, prof.dr. Saliha Oruč-Čustović i Strajo Krsmanović.

Članovi Nadzornog odbora su Rajko Živković i Stana Šego, a Suda časti Fadil Mušanović i Mujo Kafedžić.

Kako je istaknuto na Skupštini, Krug 99 će i dalje u svom javnom djelovanju zastupati vrijednosti zajedničkog bosanskohercegovačkog načina života, kulturu dijaloga, međusobnog uvažavanja i razumijevanja članova, kao i demokratska načela i standarde ljudskih i građanskih prava i sloboda.

I pored teškoća u finansiranju osnovne djelatnosti Krug 99 će nastaviti sa svojom misijom koja traje skoro četvrt stoljeća. Pokušaji da se dijaloške intelektualne sesije Kruga 99, multidisciplinarnog tipa, u dijelu javnog prostora tretiraju kao jednosmjerne tribine  biće poraženi prepoznatljivim konzistentnim radom i otvorenošću za dijalog.

Adil Kulenović, predsjednik