Krug 99: Izmjene Izbornog zakona vratiti u redovnu parlamentarnu proceduru i javnu raspravu

Izmjene Izbornog zakona vratiti u redovnu parlamentarnu proceduru i javnu raspravu

Povodom HDZ-ovog podnošenja prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Krug 99 smatra da pomenuti prijedlog  predstavlja put u bespuće države BiH, da nije u skladu sa evropskom pravnom stečevinom, niti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Državotvorni politički subjekti i pojedinci u zakonodavnoj vlasti nemaju mandat niti pravo da odustanu narodne volje iskazane na referendumskom izjašnjenju kakvu državu BiH hoćemo, niti civilizacijskih standarda i osnovnih ljudskih prava, da svaki građanin bira i da bude biran na cijeloj teritoriji vlastite zemlje. Upozoravamo domaće i inostrane aktere da je prijedlog HDZ-a u apsolutnoj suprotnosti sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava iz Strassbourga u predmetima Sejdić-Finci, Pilav, Šlaku i Zornić, ustavno pravnim standardima Venecijanske komisije i izgradnjom mira i stabilnosti u BiH. Niko nema pravo da BiH izvodi iz kruga demokratskih, civiliziranih zemalja!

Politika daljeg etničkog razdvajanja, građanske diskriminacije i segregacije vidljiva u predloženoj formi virtuelnih izbornih jedinica A, B i C, temeljena na broju građana iz pojedine etničke skupine, nedvojbeno vodi preuređenju države po etničkim linijama, etnoteritorijalnim prisvajanjima dijelova zemlje na koju ima pravo svaki njen stanovnik i povratak u stanje, za koje smo vjerovali da je poraženo okončanjem rata.

I prijedlozi koji tretiraju pitanje izbora u Gradu Mostaru, te način izbora gradonačelnika i Gradskog vijeća čak isključuju jedan konstitutivni narod i ostale građane iz mogućeg izbora za gradonačelnika, što jeste politički nonsens za demokratska načela savremenog svijeta. Nije samo riječ o tome da se hoće obezbijediti jednoj političkoj stranci, eventualno dvije od njih, kontinuirano i dugotrajno obnašanje vlasti u Mostaru, već feudalni ustroj trajne segregacije, neprimjeren demokratskom svijetu.

Isto tako, predloženi izbor građana u Dom naroda FBiH predstavlja još jedan vidan oblik uspostave trajne diskriminacije na osnovu teritorijalne pripadnosti. Kako drugačije objasniti, na primjer, da se iz Kantona Sarajevo ne bira niti jedan Hrvat u ovo zakonodavno tijelo,  a  kojih ima u Sarajevu mnogo više nego u većem broju hercegovačkih gradova?! Ili u drugima samo drugačijeg etničkog određenja?

Jasna je namjera pojedinih aktera političkog života da ovakvim prijedlozima i ultimativnim stavovima svjesno i namjerno žele zakočiti evro-atlantski put Bosne i Hercegovine, bojeći se vjerovatno i domaćih procesa sličnih »slučaju Sanader«.

Krug 99 poziva zastupnike u PSBiH da odbace predložene izmjene Izbornog zakona po hitnom postupku i vrate ovu, poslije ustavnih promjena, najvažniju materiju u redovnu parlamentarnu proceduru i javnu raspravu. Izmjene Izbornog zakona moraju se odvijati u interesu trajne stabilnosti Države i društva, a što je moguće jedino postići ukoliko su one u skladu sa evropskom pravnom stečevinom i civiliziranim demokratskim standardima.