O uzurpaciji i prisvajanju hidroenergetskog potencijala Bosne i Hercegovine od strane Srbije i Hrvatske

Stavovi Kruga 99 

povodom ekspertskih konstatacija  o uzurpaciji i prisvajanju hidroenergetskog potencijala Bosne i Hercegovine od strane  Srbije i Hrvatske

Razmatrajući problematiku višedecenijske uzurpacije prava Bosne i Hercegovine da raspolaže svojim hidropotencijalom i proizvedenom električnom energijom iz postojećih hidroelektrana na rijeci Drini, iz Buškog jezera, rijeke Trebišnjice, i drugima, Krug 99 konstatuje da je načinjena i nastavlja se činiti enormna materijalna i finansijska šteta BiH od strane Srbije i Hrvatske. 

Ekspertski uvidi navode da je dug Srbije prema BiH po osnovu prisvojene električne energije iz  hidroelektrana Zvornik (49,8%)  i HE Bajina Bašta (67%) od puštanja u pogon do kraja 2019. godine iznosio oko 76.000 gigavatsati, što je ekvivalentno sedmogodišnjoj potrošnji u cijeloj BiH, odnosno izraženo u novcu oko 4,9 milijardi EUR-a. Podaci za Reverzibilnu hidroelektranu Bajina Bašta nisu ni pridodati u procjenama ovog iznosa. Posebno je istaknuto da investiranje i vlasništvo nad objektima hidroelektrana ne dovodi u pitanje korištenje prava BiH na ovaj hidropotencijal.

Dug Hrvatske za korišćenje hidropotencijala Buškog jezera od puštanja u pogon HE Orlovac u Hrvatskoj 1974. godine, od kada koristi vode ovog jezera sa teritorije općina Livno i Tomislavgrad, iznosi oko 650 miliona EUR-a, uz simbolične naknade koje su isplaćivane  ovim općinama. Takođe, ista količina vode iz HE Orlovac se naknadno koristi u proizvodnji elektroenergije i u tri HE (Zakučac, Kraljevac, Đale). Dug Hrvatske za uzurpaciju hidropotencijala rijeke Trebišnjice i za nelegalno preuzimanje električne energije iz HE Trebinje 1 i HE Dubrovnik od 1994. godine do kraja prošle godine iznosi oko 500 miliona EUR-a.

Neosporno je konstatovano da BiH nije nikada dala saglasnost Srbiji i Hrvatskoj, niti je potpisan bilo kakav međudržavni ugovor o uslovima  korišćenja hidropotencijala BiH, čime je pored nanošenja ogromne štete za BiH, okupacijom i prisvajanjem ovih resursa, ugrožen i suverenitet  i teritorijalni integritet BiH. 

Krug 99 smatra nužnim da se o ovome vitalnom interesu BiH očituju državne institucije i učine transprentnim inicijative na zaštiti njenih interesa, te spriječi daljnje prisvajanje električne energije i nadoknadi dosadašnji  i definiše budući udio BiH.  Rješavanje dugova Srbije i Hrvatske  treba otpočeti čim prije, ostvariti nadoknadu u novcu i/ili električnoj energiji, te preuzeti upravljanje dijelom hidropotencijala BiH, čiji se  objekti ili dijelovi objekata nalaze  na teritoriji BiH. Rješavajući otvorena pitanja dosadašnjih dugovanja treba razmotriti i mogućnost zajedničkog – integralnog upravljanja pomentim vodnim resursima, pa i eventualnog formiranja zajedničkih preduzeća (sa HEP-om iz Hrvatske i sa EP iz Srbije).

Krug 99 ističe da u svakom od pretpostavljenih rješenja treba u potpunosti zaštititi interes lokalnih zajednica, te ih (već sada) uključiti u moguće kandidiranje novih ili pak dovršenje postojećih energetskih projekata kroz europske fondove kao pogodne oblike prekogranične suradnje.

Nadležne institucije BiH  moraju se snažno i konkretno uključiti u rješavanje problema uzurpacije i prisvajanja hidroenergetskog potencijala Bosne i Hercegovine od strane  Srbije i Hrvatske. To je vitalni interesa svih građana i lokalnih zajednica. Treba se spriječiti daljnja okupacija i uzurpacija hidroenergetskih resursa BiH, te osigurati upravljanje i raspolaganje svojim dijelom raspoloživog hidropotencijala.