Okrugli stolovi, susreti i diskusije

11.4.2013

Danas se u saradnji sa Centrom za Strateška Istraživanja(SAM) iz Turske održava radionica:”OD BALKANSKIH RATOVA DO BALKANSKOG MIROVNOG PROJEKTAORGANIZACIJA SARAJEVSKE RADIONICE “REGIONALANA INTEGRACIJA” Radionica će biti održana sa početkom u 09:30 sati, hotelu Evropa u Sarajevu.

24.10.2003

U Beogradu je od 24-27. oktobra 2003. održan 16. Evropski susret kulturnih časopisa i Međunarodna konferencija sa tri radne teme pod naslovom “Balkan kao metafora”, Politike prevođenja” i “Kultura demokracije”. KRUG 99 na ovom susretu predstavljali su Esad BAJTAL i Slavko ŠANTIĆ.

26.4.2003
Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99, P.E.N. Centar BiH i Beogradski krug zajednički su u Sarajevu organizovali Okrugli sto sa temom “Misao i djelo Radomira Konstantinovića”. Skup je organizovan u povodu obilježavanja 75. godišnjice rođenja ovog izuzetnog autora i intelektualca, a čini dio ovogodišnjeg programa obilježavanja desetogodišnjice osnivanja i djelovanja Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99.
Uvodno izlaganje o autoru glasovite “Filozofije palanke”, osmotomnog djela “Biće i jezik”, te brojnih romana i književnih i filosofskih rasprava, izložio je Čedo KISIĆ, a poseban doprinos ovom skupu svojim izlaganjima dali su: Latinka PEROVIĆ (Beograd), Hanifa KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ, Milan ĐURČINOV (Skoplje), Muhamed FILIPOVIĆ, Borka PAVIĆEVIĆ (Beograd), Gradimir GOJER, Stevan TONTIĆ, ŽeljkO IVANKOVIĆ, Mile STOJIĆ, Laszlo VEGEL (Novi Sad), Zdenko LEŠIĆ, Filip DAVID (Beograd), Gajo SEKULIĆ, Stipe ŠUVAR (Zagreb), Željko ŠKULJEVIĆ (Zenica), Nenad DAKOVIĆ (Beograd), Esad BAJTAL(Breza) i Obrad SAVIĆ (Beograd), a svoja pismena izlaganja priložili su Predrag MATVEJEVIĆ (Rim), Vladimir PREMEC, Sadudin MUSABEGOVIĆ, Enver KAZAZ i Marko ORŠOLIĆ.
Izlaganja sa ovog veoma uspjelog naučnog skupa biće objavljena u posebnoj knjizi, koju će zajednički pripremiti Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99 i Beogradski krug.
Radomir KONSTANTINOVIĆ je član KRUGA 99 i na poziv naše asocijacije boravio je više dana u Sarajevu, a u toku svog boravka posjetio je još i Mostar, Počitelj i Blagaj (Vrelo Bune).
Održavanje ovog značajnog skupa omogućila je FONDACIJA HEINRICH BÖLL-Regionalni ured u Sarajevu, koju vodi direktorica dr Azra DŽAJIĆ.

21.9.2002
U okviru obilježavanja 21. septembra – Svjetskog dana mira u Sarajevu je održan Okrugli sto sa temom “ANTIFAŠIZAM KAO PRETPOSTAVKA TRAJNOG MIRA”. Uvodna izlaganja održali su akademik prof. dr Arif TANOVIĆ, akademik prof. dr Dževad JUZBAŠIĆ i Novak ANĐELIĆ. Okrugli sto zajednički su organizovali SUBNOR BiH, IMIC i KRUG 99.

9.6.2002
Rasprava o temi “VISOKO OBRAZOVANJE U BIH I ULOGA UNIVERZITETA U SARAJEVU” vođena je na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99, na kojoj je uvodno izlaganje održao prof. dr Boris TIHI, rektor sarajevskog Univerziteta i član KRUGA 99.

30.5.2002
U Kotoru (Crna Gora) od 31.05. – 02.06. održana je Peta sesija “IGMANSKE INICIJATIVE”, koju već nekoliko godina organizuju Građanski odbor za ljudska prava (Zagreb), Centar za regionalizam (Novi Sad) i Forum demokratske alternative (Sarajevo). Održan je i međunarodni seminar “O ZONI SLOBODNE TRGOVINE I MINI-ŠENGENU U DEJTONSKOM TROUGLU”. Na ovoj značajnoj međunarodnoj konferenciji učestvovali su i članovi KRUGA 99 Juraj MARTINOVIĆ, Slavko ŠANTIĆ, Sead FETAHAGIĆ, Esad BAJTAL, Mustafa OMANOVIĆ i Vehid ŠEHIĆ.

22.3.2002
U centru za kulturu i obrazovanje u Tešnju održana je Javna tribina Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 na kojoj su učestvovali članovi KRUGA 99 Esad BAJTAL, prof. dr Vlatko DOLEČEK i Slavko ŠANTIĆ. Predstavljena je aktivnost KRUGA 99 i promovirano nekoliko brojeva Revije slobodne misli 99, a zatim je sa prisutnim građanima Tešnja vođena veoma zanimljiva rasprava o različitim aktuelnim temama u BiH.

20.3.2002
Javna tribina Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 održana je Srednjoškolskom centru u Varešu. Tom prilikom sa učesnicima tribine – nastavnicima Srednjoškolskog centra, učenicima i građanima Vareša – razgovarali su članovi KRUGA 99 Vefik HADŽISMAJLOVIĆ, mr Esad BAJTAL, Sead FETAHAGIĆ i Slavko ŠANTIĆ. Vođena je zanimljiva diskusija o aktuelnim društvenim pitanjima u BiH i aktivnostima KRUGA 99 u vezi s tim, te održana i promocija Revije slobodne misli 99. Članovi KRUGA 99 uručili su prigodan poklon u knjigama, namijenjen Biblioteci ove školske ustanove.

9.2.2002
Udruženje Građana “Žene ženama”, u saradnji sa fondacijom FRIEDRICH EBERT, organizovalo je javnu tribinu sa temom “TRANSPARENTNOST INFORMACIJA U DEMOKRATSKOJ TEORIJI I PRAKSI PRIVATNOG I JAVNOG ŽIVOTA ŽENE”. Uvodna izlaganja na ovoj tribini održale se Besima BORIĆ, ministrica za izbjeglice u Vladi Kantona Sarajevo, i članice KRUGA 99 Senka NOŽICA i Mirjana MALIĆ i kao moderator Memnuna ZVIZDIĆ.

19.10.2001
U organizaciji Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj u Bijeljini je održan dvodnevni Okrugli sto sa temom “ISTORIJA, TRADICIJA, MIT I BUDUĆNOST U BIH”. Cilj ovog dijaloga bio je da se da podstrek javnosti, političarima i građanima u BiH da je različito etničko, religijsko, istorijsko, kulturno i socijalno nasljeđe koje posjeduju bogatstvo ovog regiona, a ne faktor koji treba da nas razdvaja, te da doprinese bržoj stabilizaciji stanja u našoj zemlji. Na Okruglom stolu učestvovali su i članovi KRUGA 99 Esad BAJTAL, Miodrag ŽIVANOVIĆ, Dubravko LOVRENOVIĆ i Vehid ŠEHIĆ.

21.7.2001
Na Žabljaku (Crna Gora) 21. i 22.07.2001. održan je susret grupe nezavisnih intelektualaca koji su razgovarali o temi “ODGOVORNOST – UZROCI I POSLJEDICE ZBIVANJA”. Susret je organizovan u cilju regionalnog povezivanja i pristupa u svim relevantnim pitanjima, posebno onima koji se odnose na mir, sigurnost i stabilnost. Na ovom susretu učestvovao je i predsjednik KRUGA 99 Jakob FINCI.

16.6.2001
Media centar “PRELOM”, kojeg vodi prof. dr Miodrag ŽIVANOVIĆ, član KRUGA 99, organizovao je u Banjoj Luci dvodnevni Okrugli stol sa temom “Sistem vrijednosti u posljeratnom društvu”. Osim prof. dr Miodraga ŽIVANOVIĆA, u radu Okruglog stola učestvovali su članovi KRUGA 99: prof. dr Mustafa OMANOVIĆ, prof. dr Željko ŠKULJEVIĆ, fra Marko ORŠOLIĆ, Željko IVANKOVIĆ i Esad BAJTAL.

24.5.2001
Centar za edukaciju mladih za mirovne inicijative koji djeluje u okviru NGO PROTECTOR organizovao je 24.-27.05.2001. u selu Višća Donja (Opština Živinice) “Ljetnu školu mira”. Jedan od predavača bio je član KRUGA 99 magr. Esad BAJTAL, koji je govorio o temi “POJEDINAC IZMEĐU KOLEKTIVNOG I INDIVIDUALNOG”. Nakon toga Esad BAJTAL je imao duži razgovor sa polaznicima škole.

21.4.2001
U organizaciji Foruma građana Tuzla i Građanskog alterantivnog parlamenta u Sarajevu je održan Okrugli sto sa temom “POZICIJA DEMOKRATSKE ALTERNATIVE BiH NAKON IZBORA”. U radu ovog skupa kao predstavnici KRUGA 99 učestvovali su: Mirjana MALIĆ, Esad BAJTAL, Mustafa OMANOVIĆ, Vehid ŠEHIĆ, Slavo KUKIĆ, Miodrag ŽIVANOVIĆ, Vlatko DOLEČEK, Slavko ŠANTIĆ, Jakob FINCI, Marko ORŠOLIĆ, Božidar SEKULIĆ, Srđan DIZDAREVIĆ, Juraj MARTINOVIĆ i Zlatko DIZDAREVIĆ.

24.3.2001
Udruženje građana “OBRAZOVANJE GRADI BiH”, koju je osnovao i već više godina uspješno vodi Jovan DIVJAK, penzionisani general Armije BiH i ugledni član KRUGA 99, organizovalo je 24.03.2001. godine Okrugli sto sa temom “FILANTROPIJA – ČOVJEK ČOVJEKU PRIJATELJ”. Okrugli sto organizovan je s namjerom da se neposrednim angažovanjem brojnih pojedinaca, organizacija i institucija pojača osjećanje svijesti kod građana da je filantropija-čovjekoljublje jedan od tradicionalnih i efikasnih načina pomoći djeci čiji su roditelji žrtve rata u BiH.

10.3.2001
Okrugli sto posvećen temi “PROVOĐENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE O KONSTITUTIVNOSTI NARODA U ENTETETIMA” održan je 10. marta/ožujka 2001. godine u Banjoj Luci. Organizatpori Okruglog stola bili su četiri nevladine organizacije – Srpsko građansko vijeće -Pokret za ravnopravnost, Hrvatsko narodno vijeće, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99. Uvodni referat izložio je prof. dr Mirko PEJANOVIĆ, a voditelj Okruglog stola bio je prof. dr Vlatko DOLEČEK.

17.10.2000
Četiri nevladine organizacije (KRUG 99, SGV-GPR, VKBI i HNV) organizovali su zajednički okrugli sto pod nazivom “Provođenje odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda i građana BiH”. Radom okruglog stola predsjedavao je prof. dr Vlatko DOLEČEK, a uime KRUGA 99 u radu su učestvovali prof. dr Slavo KUKIĆ, prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, Planinka MIKULIĆ, prof. dr Hidajet REPOVAC, Sead FETAHAGIĆ i Slavko ŠANTIĆ.

23.9.2000
U Ljubuškom je pred 120 učesnika održa Okrugli sto sa temom “Zaštita ljudskih prava i međunacionalni dijalog”. Uvodna izlaganja održali su Srđan DIZDAREVIĆ, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH i fra Marko ORŠOLIĆ, predsjednik Internacionalnog multireligijskog i interkulturalnog centra u Sarajevu, a organizator je bila nevladina organizacija “EHO”. Ovo je bila prva javna tribina sa temom o ljudskim pravima u ovom gradu u zapadnoj Hercegovini, u kojoj je utjecaj ekstremista HDZ-a donedavno bio takav da je održavanje skupova ove vrste bilo nemoguće.

21.9.2000
U organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u BiH i The International Research & Exchanges Board (IREX) u Kući ljudskih prava u Sarajevu održan je Okrugli sto sa temom “Značaj Zakona o slobodi informiranja za građane BiH”. Uvodna izlaganja podnijeli su Srđan DIZDAREVIĆ, predsjednik Helsinškog komiteta i član KRUGA 99, te Robert GILLETTE, direktor IREX-a. Uime KRUGA 99 učestvovali su i Sead FETAHAGIĆ, prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, prof. dr Mirjana MALIĆ i Slavko ŠANTIĆ.

16.9.2000
Fondacija HEINRICH BÖLL financirala je održavanje radionice pod nazivom “Organizovanje javnih tribina u okviru nestranačke kampanje uoči izbora”. Radionica je održana 16. septembra/rujna 2000. godine u Domu penzionera u Zenici. Radionica se bazirala na iskustvu nestranačkih kampanja u Hrvatskoj, a uvodna izlaganja imali su: prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ (Sarajevo), Srđan DVORNIK (Zagreb) Drago HEDL (Split), Dijana ANTUNOVIĆ (Vukovar), te Srđan DIZDAREVIĆ i Mladen PANDUREVIĆ (Sarajevo). U radu radionice učestvovalo je i nekoliko članova KRUGA 99.

28.7.2000
U okviru dugoročnog projekta “DEMOKRACIJA PUTEM PRAVA” u Zenici je održan Okrugli sto sa temom “ZAŠTITA PRIVATNOSTI”, na kojem je učestvovao i član KRUGA 99 Esad BAJTAL. Okrugli sto organizovala je nevladina ustanova za zaštitu ljudskih prava “INDEPENDENT” iz Zenice.

20.7.2000
U organizaciji “IREX PRO MEDIA” održan je Okrugli sto/radionica za novinare bosanskohercegovačkih medija. Uvodno izlaganje o temi “STALNI IZBORNI ZAKON ZA BiH U SVJETLU NAJNOVIJE ODLUKE USTAVNOG SUDA BiH” održao je prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, a Slavko ŠANTIĆ u svom uvodnom izlaganju govorio je o stavovima i ulozi nevladinog sektora i akcija koje NGO preduzimaju ili će preduzimati u procesu aktivnog sudjelovanja u stvaranju novog stalnog Izbornog zakona za BiH.

3.7.2000
Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu organizovao je otvoreni razgovor o Međunarodnom sudu za područje bivše Jugoslavije i Komisiji za istinu i pomirenje u BiH. Uvodna izlaganja podnijeli su, između ostalih, i članovi KRUGA 99 prof. dr Zoran PAJIĆ i Jakob FINCI.

20.6.2000
Uoči najavljenog zasjedanja Ustavnog suda BiH četiri nevladine organizacije – Srpsko građansko vijeće – Građanski pokret za ravnopravnost, Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Hrvatsko narodno vijeće – održale su zajednički konsultativni sastanak sa prof. dr Kasimom TRNKOM, savjetnikom Predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Alije IZETBEGOVIĆA.

25.5.2000
U organizaciji Alijanse za sigurnost u Banjoj Luci je održan Okrugli stol pod nazivom “ZAŠTO BOSNI I HERCEGOVINI TREBA UČEŠĆE U PARTNERSTVU ZA MIR?” Na ovom skupu učestvovali su i članovi KRUGA 99 Neven KAZAZOVIĆ, prof. dr Juraj MARTINOVIĆ, Sead FETAHAGIĆ, Vehid ŠEHIĆ i prof. dr Miodrag ŽIVANOVIĆ.

20.5.2000
U organizaciji lokalne NGO Forum građana u Gradačcu je održana Okrugli sto – javna tribina sa temom “OPĆA URBANIZACIJA I KULTURA ŽIVLJENJA”, na kojoj je uvodno izlaganje za razgovor održala arh. Tatjana NEIDHARDT, članica KRUGA 99.

27.4.2000
Javna debata sa temom “ULOGA I ODGOVORNOST GRAĐANA U IZBORNOM PROCESU – JESMO LI BLIŽE DEMOKRACIJI?” održana je u Livnu, uz učešće velikog broja građana, predstavnika nevladinih organizacija i različitih političkih partija iz Livna, Stoca, Mostara, Čapljine, Drvara, Bosanskog Grahova, Ljubuškog, Glamoča, Kupresa i Sarajeva. Uvodne teze za ovu debatu iznložili su članovi KRUGA 99 magistar Esad BAJTAL, Željko IVANKOVIĆ, prof. dr Slavo KUKIĆ i Slavko ŠANTIĆ. Debata je organizovana u Saradnji sa Centrom za građansku suradnju iz Livna, a realizaciju ovog skupa pomogla je fondacija HEINRICH BÖLL-Regionalni ured u Sarajevu.

23.4.2000
U javnoj debati Kruga 99 sa temom “EKOLOŠKI PRINCIPI RAZVOJA BiH” učestvovao je veliki broj najistaknutijih bh. stručnjaka iz područja ekonomije, privrede i nauke, a posebno stručnjkaka iz oblasti ekologije. U raspravi je naglašena izuzetna važnost naučno-ekoloških principoa u ukupnomrazvoju BiH. Uvodno izlaganje podnio je istaknuti ekolog prof. dr Mustafa OMANOVIĆ. Na ovoj sesiji istovremeno je i promovirana njegova najnovija knjiga “PRILOG STRATEGIJI EKOLOŠKOG RAZVOJA U BiH”.

19.3.2000
Javnu debatu sa temom “Mladi i društvene promjene” održao je KRUG 99, a uvodno izlaganje imao je Jan Zlatan KULENOVIĆ, predsjednik Kreativnog omladinskog kluba “Say Yes”.U debati su učestvovali predstavnici više omladinskih i studentskih organizacija i nevladinih organizacija, kao i brojni gosti. Sesija je održana u saradnji sa Fondacijom HEINRICH BÖLL – Regionalnim uredom u Sarajevu.

18.3.2000
U organizaciji Helsinškog parlamenta građana Sarajevo, kojim rukovodi prof. dr Mirjana MALIĆ, član Predsjedništva KRUGA 99, u Sarajevu je održan Okrugli stol pod nazivom “Dejtonski mirovni sporazum: četiri godine iskustva – stav demokratske alternative”. Na Okruglom stolu učestvovalo je više članova KRUG 99, a zapažena uvodna izlaganja održali su Senka NOŽICA, prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, Srđan DIZDAREVIĆ, prof. dr Zoran PAJIĆ i prof. dr Miodrag ŽIVANOVIĆ.

4.3.2000
Okrugli sto sa temom “Prava penzionera” održan je u Banjoj Luci, u organizaciji Foruma demokratske alternative BiH. U ime KRUGA 99 u radu Okruglog stola sudjelovala je prof. dr Mirjana MALIĆ.

13.2.2000
Udruženje građana “Jednakost” iz Cazina i Forum građana Tuzle organizovali su u Velikoj Kladuši Okrugli sto sa temom “Istinom i tolerancijom do pomirenja”. U radu Okruglog stola učestvovao je član KRUGA 99 Vehid ŠEHIĆ, predsjednik Forum građana Tuzle.

4.2.2000
U prisustvu velikog broja predstavnika nevladinih organizacija u BiH, vjerskih zajednica, političkih zvaničnika, kulturnih i javnih radnika, predstavnika međunarodnih organizacija i Haškog tribunala, u Sarajevu je održan Okrugli sto “Istina i pomirenje – imperativ bh. budućnosti”.Ovaj veliki skup otvorio je predsjednik Jevrejske zajednice u BiH i potpredsjednik KRUGA 99 Jakob FINCI, a u radu Okruglog stola učestvovalo je više članova KRUGA 99.

16.1.2000
Sa željom da se otvorenije govori o stvarnom stanju u kojem se nalazi velika populacija invalida u BiH, KRUG 99 organizovao je javnu raspravu o temi “Dezizolacija invalida u našem društvu”. Pored članova KRUGA 99 u raspravi su učestvovali i predstavnici mnogih organizacija koje se bave brigom o invalidnim licima. Namjera je bila da se potaknu različite inicijative u oblasti zakonodavne, ekonomske, zdravstvene, socijalne i ukupbne društvene politike, kako bi se invalidnim licima obezbijedio ravnopravan položaj u društvu.

7.12.1999
U Zenici je godine u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer održan Okrugli sto sa temom “Obrazovanje i politika”. Uvodnu riječ imao je prof. dr Željko ŠKULJEVIĆ, član KRUGA 99.

5.12.1999
Grupa članova KRUGA 99 (Prof. dr Vlatko DOLEČEK, prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, Srđan DIZDAREVIĆ, Sead FETAHAGIĆ, mgr. Esad BAJTAL, prof. dr Juraj MARTINOVIĆ i Slavko ŠANTIĆ) održala je u Velikoj Kladuši, Cazinu i Bihaću seriju veoma uspješnih okruglih stolova/javnih debata pod geslom “Govorimo otvoreno”. Ovo gostovanje omogućila je Fondacija HEINRICH BÖL – Regionalni ured u Sarajevu.

15.11.1999
U Cazinu je održan Okrugli sto sa temom “Problemi odgoja i obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu”. Ovaj skup organizovala je ustanova za zaštitu ljudskih prava “Independent” iz Zenice u saradnji sa Nevladinom organizacijom “Jednakost” iz Cazina. U radu okruglog stola učestvovali su i članovi KRUGA 99 prof. Muhamed GANIBEGOVIĆ, prof. dr Mustafa OMANOVIĆ i prof. dr Željko ŠKULJEVIĆ.

6.11.1999
Okrugli sto sa temom “Žena i nasilje” organizovala je Nevladina organizacija “Žene ženama”. U radu Okruglog stola učestvovali su i članovi KRUGA 99 – prof. dr Gajo SEKULIĆ, prof. dr Vladimir PREMEC i Slavko ŠANTIĆ.

30.10.1999
U Zenici je održan Okrugli sto sa temom “Korupcija u BiH”, u organizaciji Foruma demokratske alternative BiH. U radu Okruglog stola kao predstavnik KRUGA 99 učestvovao je Slavko ŠANTIĆ.

23.10.1999
Četiri nevladine organizacije – SGV-GPR, HNV, VKBI i KRUG 99 održali su u Travniku Okrugli sto sa temom “Ljudska prava i konstitutivnost građana i naroda BiH”.

4.10.1999
Četiri nevladine organizacije – Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99, Hrvatsko narodno vijeće, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost građana organizovali su Okrugli sto sa temom: “Ekonomski razvitak BiH u okviru Pakta za stabilnost u jugoistočnoj Evropi”. Uvodničari su bili James LYON, direktor Međunarodne krizne grupe (ICG); prof. dr Božidar MATIĆ, predsjednik ANU BiH i član KRUGA 99; prof. dr Ante DOMAZET, član KRUGA 99 i prof. dr Žarko PAPIĆ, projekt-direktor IBHI-a i član KRUGA 99.

1.10.1999
Centar za zaštitu prava manjina, čiji je direktor prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, podpredsjednik KRUGA 99, organizovao je u Turbetu raspravu o temi: “Stanje ljudskih prava i socijalni problemi Roma na području Srednjobosanskog kantona”. Pored prof. Milićevića izlaganje je imao i Rizvan SEFEROVIĆ, predsjednik Udruženja Roma iz Turbeta.

15.9.1999
U organizaciji Udruženja građana “JEDNAKOST” iz Cazina i nevladine organizacije “INDEPENDENT iz Zenice u Cazinu je 15. septembra/rujna 1999. godine održan Okrugli sto o temi “Stanje u oblasti odgoja i obrazovanja na području Unsko-sanskog kantona”. U radu ovog skupa učestvovali su predstavnici domaćih i međunarodnih organizacija, predstavnici lokalnih vlasti, brojni prosvjetni radnici i predstavnici medija u BiH. U ime KRUGA 99 na ovom okruglom stolu učestvovali su prof. Muhamed GANIBEGOVIĆ i prof. dr Željko ŠKULJEVIĆ.

1.9.1999
U uredu Visokog predstavnika (OHR) u Sarajevu 1. septembra /rujna 1999. godine održan je Okrugli sto o imovinskim pitanjima u Sarajevu. Radom ovog skupa, na kojem su učestvovali predstavnici mnogih nevladinih organizacija i političkih stranaka, rukovodili su Prvi zamjenik Visokog predstavnika Ralph JOHNSON i zamjenik Visokog predstavnika Andy BEARPARK. U ime KRUGA 99 u radu ovog okruglog stola aktivno su učestvovali prof. dr Vlatko DOLEČEK i prof. Tatjana NEIDHARDT.

23.7.1999
Četiri nevladine organizacije – Srpsko građansko vijeće – građanski pokret za ravnopravnost, Hrvatsko narodno vijeće, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99 – zajednički su organizovali Okrugli sto sa temom “KONSTITUTIVNOST GRAĐANA i NARODA BiH i PAKT O REGIONALNOJ STABILNOSTI”. Okrugli sto održan je 23. jula/srpnja 1999. godine u Hotelu “Dom penzionera” u Tuzli. U radu ovog značajnog skupa učestvovalo je i više članova KRUGA 99.

28.5.1999
Međunarodni Forum Bosna i Pravni centar organizovali su 28. maja/svibnja 1999. godine okrugli sto s temom “BOSNA I HERCEGOVINA I PAKT STABILIZACIJE BALKANA”. Rasprava je vođena o dokumentu “Sistem za poslijeratnu Jugoistiočnu Evropu: Plan za rekonstrukciju, otvorenost, razvoj i integraciju”, koji je izradio Centar za studije evropske politike. Među brojnim učesnicima bili su i članovi KRUGA 99: prof. dr Slavo KUKIĆ, akademik prof. dr Božidar MATIĆ, prof. dr Zoran PAJIĆ i prof. dr Žarko PAPIĆ.

29.4.1999
U organizaciji Građanskog alternativnog parlamenta i Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske u Bijeljini je 29.aprila/travnja 1999. godine održan Okrugli sto sa temom “AKTUELNI MOMENAT IMPLEMENTACIJE MIROVNOG SPORAZUMA U BiH”. Kao predstavnici KRUGA 99 u radu ovog skupa učestvovali su prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ i Slavko ŠANTIĆ.

7.3.1999
Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99 i Udruženje građanki “ŽENE ŽENAMA” organizovali su zajedničku sesiju posvećenu ulozi žene u savremenom društvu. Sesija je održana 7. marta /ožujka 1999. godine, povodom 8. marta – Međunarodnog praznika žena. Uvodna izlaganja održale su predsjednica Udruženja građanki “ŽENE ŽENAMA” Memnuna ZVIZDIĆ i Senka NOŽICA, članica KRUGA 99. Tokom sesije vođena je veoma živa rasprava, naročito o važnosti aktivnog učešća žena u ukupnog razvoja društva, ali i o naglašenoj ugrošenosti njihovih individualnih prava da u tom procesu učestvuju u skladu sa svojim sposobnostima, iskustvima i sklonostima. U zajedničkom izdanju DG “ŽENE ŽENAMA” i KRUGA 99 objavljena je posebna brošura sa izlaganjima na ovoj sesiji. Izdavanje brošure omogućio je Odjel za demokratizaciju O.S.C.E. – Misije u Bosni i Hercegovini.

1.12.1998
Četiri nevladine organizacije (SGV – Građanski pokret za ravnopravnost BiH, Hrvatsko narodno vijeće, Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca i Asocijacija nezavisnih intelektualaca KRUG 99) zajednički su organizovali 1. decembra/prosinca 1998. godine okrugli sto sa temom “Ljudska prava i Dejtonski mirovni sporazum – konstitutivnost građana i naroda”. Uvodno izlaganje podnio je prof. dr Mirko PEJANOVIĆ, predsjednik SGV-a. Učesnici ovog skupa poslali su poruku sudionicima konferencije u Madridu da “građani BiH očekuju da ova konferencija odredi nove pozitivne impulse u izgradnji stabilnog mira i održive ekonomije”. Kao što je poznato, tokom proteklih mjeseci ove četiri nevladine organizacije intenzivno su propagirale svoju ideju o konstitutivnosti svih građana i naroda BiH na cijelom državnom teritoriju i s tom idejom upoznali su predstavnike temalja Kontakt grupe, Ured Visokog predstavnika, specijalnog izaslanika UN za ljudska prava u BiH i Misiju OSCE-a u BiH. U radu ovog okruglog stola učestvovao je veliki broj predstavnika nevladinih organizacija iz cijele BiH, kao i jedan broj predstavnika međunarodnih organizacija i institucija u BiH.

7.11.1998
Na tribini Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, održanoj u subotu, 7.novembra/ studenog 1998. godine u Domu armije u Sarajevu, o temi sprovođenja dejtonskog sporazuma i zaštiti ljudskih prava govorili su predstavnici četiri nevladine organizacije (SGV-Pokreta za ravnopravnost, KRUGA 99, Hrvatskog narodnog vijeća i Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektalaca) – prof. dr Mirko PEJANOVIĆ, prof. dr Vlatko DOLEČEK, prof. dr fra Luka MARKEŠIĆ i prof. dr Atif PURIVATRA.

31.10.1998
Slovensko kulturno društvo “CANKAR” organizovalo je 31. oktobra/listopada 1998. godine tribinu sa temom “Socijalno raslojavanje u tranziciji”. Uvodna izlaganja podnijeli su prof. članovi KRUGA 99 prof. dr Ante DOMAZET, prof. dr Hidajet REPOVAC, prof. dr Gajo SEKULIĆ, a moderator razgovora bio je prof. dr Juraj MARTINOVIĆ, takođe član KRUGA 99, ali u ovoj ulozi i kao potpredsjednik SKD “Cankar”.

24.10.1998
Forum građana Tuzle organizovao je 24. oktobra/listopada 1998. godine okrugli sto o temi “Demokratska alternativa i političke promjene u BiH”. Ova sesija održana je u okviru PHARE programa, a organizovana je uz finansijsku podršku Državne zaklade za demokratiju iz Vašingtona (National Endowment for Demokracy, Washington D.C., SAD.). U ime KRUGA 99 u radu ovog okruglog stola učestvovali su: prof. dr Vlatko DOLEČEK, Senka NOŽICA, prof. dr Gajo SEKULIĆ, Slavko ŠANTIĆ, prof. dr Slavo KUKIĆ. Motiv za održavanje ovog okruglog stola bio je u činjenici da su rezultati izbora iz septembra 1998. godine pokazali da nije došlo do očekivanje promjene svijesti građana BiH. Pripadnici demokratske građanske alternative BiH smatrali su za potrebno da razmotre modalitete buduće borbe za promjene i načine djelovanja, kako bi 2.000. godinu dočekali u sasvim drukčijem političkom ambijentu.

9.10.1998
U Travniku je od 9. do 11. oktobra 1998. god. održan okrugli sto o temi “Demokratizacija i izbori u BiH”. Ovaj susret intelektualaca, članova više asocijacija i nevladinih organizacija iz cijele BiH, organizovali su KRUG 99, Centar za zaštitu prava manjina i OSCE-Misija u BiH (Odjel za demokratizaciju). Nakon dvodnevne veoma žive rasprave usvojena je zajednička izjava, u kojoj se ističe da su protekli izbori u BiH pokazali izvjestan napredak u demokratizaciji bosanskohercegovačkog društva, ali da “još postojeća dominacija nacionalnog koncepta onemogućava ostvarivanje istinske građanske demokratije”. Ocijenjeno je kako je prvi praktičan korak ka njenom ostvarivanju donošenje novog izbornog zakona, koji će, u skladu sa međunarodnim normama i standardima, omogućiti svim građanima, neovisno o njihovoj nacionalnoj pripadnosti, pasivno i aktivno biračko pravo na cijeloj teritoriji BiH. Uvodna izlaganja na ovom okruglom stolu podnijeli su prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, direktor Centra za zaštitu prava manjina i advokat Senka NOŽICA, potrpredsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava BiH, oboje članovi KRUGA 99. U radu ovog seminara učestvovalo je više članova KRUGA 99:

2.10.1998
U okviru projekta “Posredništvo unutar zajednice”, u organizaciji OSCE-a, u Prvoj osnovnoj školi na Ilidži 2. oktobra/listopada 1998. godine održana je rasprava o temi “Vjeronauka i istorija religije – istorija religije ili vjeronauka”. U raspravi su učestvovali sveštenici svih konfesija u BiH, predstavnici kantonalnog ministarstva obrazovanja, međunarodnih organizacija u BiH, nezavisni intelektualci, roditelji, učenici, te predstavnici medija. Rasprava je organizovana u vezi sa donošenjem novog kantonalnog Zakona o osnovnom obrazovanju. U ime KRUGA 99 u raspravi je učestvovao prof. dr fra Luka MARKEŠIĆ.

26.9.1998
U Banjoj Luci je 26. septembra 1998. godine održana rasprava o temi “Demokratska alternativa BiH – stanje i perspektive.” Organizator skupa bilo je Alternativno ministarsko vijeće BiH (AMV). U raspravi je je učestvovao i Sead FETAHAGIĆ kao predstavnik KRUGA 99.

10.7.1998
Otvoreno društvo BiH, Pravni centar, Helsinški komitet za ljudska prava BiH i Međunarodna grupa za krize organizovali su 10. jula 1998. godine diskusiju povodom inicijative Instituta za mir (USIP) o zajedničkom radu sa bosanskohercegovačkim organizacijama u cilju osnivanja Komisije za istinu i pomirenje u BiH. U radu ovog okruglog stola učestvovali su i članovi KRUGA 99 Srđan DIZDAREVIĆ, Neđo MILIĆEVIĆ, Jakob FINCI, Slavko ŠANTIĆ i Chris BENNETT.

26.6.1998
U organizaciji Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 i OSCE – Misije za BiH od 26 do 28. juna 1998. godine u Banji Vrućici kod Teslića održan je Okrugli sto sa temom “Kultura i umjetnost – komunikacija i integracija”. U radu Okruglog stola učestvovalo je oko 50 nezavisnih intelektualaca iz čitave Bosne i Hercegovine (Federacije BiH i Republike Srpske). Ovo je bio nastavak serije okruglih stolova koje već duže vrijeme KRUG 99 i OSCE – Misija za BiH uspješno organizuju u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama i udruženjima građana s ciljem promoviranja ideja i koncepata civilnog društva u BiH. Kao i nakon sličnih okruglih stolova održanih u Neumu i Laktašima, i nakon ovog skupa biće objavljena posebna brošura sa izlaganjima svih učesnika.

20.6.1998
Centar za zaštitu prava manjina iz Sarajeva, čiji je direktor član KRUGA 99 prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, u zajednici sa Forumom građana Tuzle, organizovao je 20. juna 1998. godine u Tuzli Okrugli sto sa temom “Položaj manjina u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom na stanje i probleme pripadnika Roma”. Rasprava je održana u okviru globalnog projekta “Nove manjine”. U radu Okruglog stola učestvovalo je i nekoliko članova KRUGA 99 – Neđo MILIĆEVIĆ, Srđan DIZDAREVIĆ, Slavko ŠANTIĆ, Sead FETAHAGIĆ, Vehid ŠEHIĆ i Slavo KUKIĆ.

7.5.1998
U organizaciji Građanskog alternativnog parlamenta (GAP) i Fondacije za demokraciju BiH u Mostaru je od 7. do 10. maja 1998. godine održan III okrugli sto demokratske alternative sa temom “Povratak izbjeglica i socijalna reintegracija Bosne i Hercegovine”. Izvršni organizator bio je Centar za unapređenje ljudskih prava i demokracije iz Mostara. U radu Okruglog stola učestvovali su brojni predstavnici opozicionih političkih stranaka, nestranačkih alternativnih nevladinih ogranizacija, nezavisnih medija, nezavisnih sindikata i predstavnici međunarodnih organizacija u BiH. Na ovom značajnom skupu učestvovao je i veći broj članova KRUGA 99 – Neđo MILIĆEVIĆ, Slavko ŠANTIĆ, Vehid ŠEHIĆ, Slavo KUKIĆ, Srđan DIZDAREVIĆ, Franjo KOŽUL, Hidajet REPOVAC, Vlatko DOLEČEK, Gajo SEKULIĆ, fra Luka MARKEŠIĆ, Dragoljub STOJANOV i Zoran UDOVIČIĆ.

24.4.1998
U organizaciji Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99 i OSCE – Misije za BiH od 24 do 26. aprila 1998. godine u Bugojnu, u hotelu “Kalin”, održan je Okrugli sto sa temom “Ima li demokracija šanse u Bosni i Hercegovini?” U radu Okruglog stola učestvovalo je 45 nezavisnih intelektualaca iz čitave BiH (Republika Srpska i Federacija BiH). Posebno su obrađene teme: “Dejtonski sporazum i demokracija”; “Građanski interes u BiH” i “Izbori kao instrument razvoja demokracije”.

7.4.1998
U organizaciji Srpskog građanskog vijeća, KRUGA 99, Vijeća Kongresa bošnjačih intelektualaca i Hrvatskog narodnog vijeća u Sarajevu je 7. aprila 1998. godine održan Okrugli sto sa temom “Kako postići konstitutivnost bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda na cijelom prostoru države Bosne i Hercegovine”. U radu Okruglog stola učestvovao je veliki broj članova četiri nevladine organizacije, predstavnici gotovo svih relevantnih političkih stranaka u BiH, najznačajnijih nevladinih organizacija i udruženja građana, istaknute javne ličnosti, predstavnici aktuelnih vlasti oba entiteta, te predstavnici brojnih međunarodnih organizacija u BiH. Skup je usvojio Zajedničku izjavu koja je upućena Visokom predstavniku u BiH, OSCE, Domu za ljudska prava, Ustavnom sudu BiH, članovima Predsjedništva BiH, kao i najvišim predstavnicima parlamenata i vlasti oba entiteta.

20.3.1998
U okviru serije okruglih stolova Demokratske alternative BiH, koju je inicirao Građanski alternativni parlament (GAP), u Sarajevu je 20 i 21. marta 1998. godine u hotelu “Bosnia” održan II okrugli sto pod nazivom “Alternativne vizije bosanskohercegovačke demokratske države”. Izvršni organizator ovog velikog skupa bosanskohercegovačkih intelektualaca, političara i javnih ličnosti bio je KRUG 99, kao član GAP-a. Tokom dva dana uvodna izlaganja podnijeli su: prof. dr Muhamed FILIPOVIĆ (LBO), prof. dr Dubravko LOVRENOVIĆ (HNV), prof. dr Branko MORAIT (Građanski forum Banja Luka), prof. dr Zlatko LAGUMDŽIJA (SDPBiH), Azrija PIRALIĆ (Demokratski krug Bihać), mr. Sejfudin TOKIĆ (UBSD), prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ (KRUG 99) i Branko TODOROVIĆ (Helsinški odbor za ljudska prava Bijeljina). Kao gosti učestvovali su ambasador Hans SCHUMACHER, zamjenik Visokog predstavnika i ambasador Robert BARRY, šef Misije OSCE u BiH. Većina uglednih i uticajnih medija i agencija obavijestili su javnost da je “svrha skupova ovakve vrste stvaranje pretpostavke za postizanje minimuma političke saglasnosti demokratske alternative u vezi s pitanjem identiteta buduće države BiH”.

19.12.1997
U organizaciji Građanskog alternativnog parlamenta (GAP) i Foruma građana Tuzle 19. i 20. decembra 1997. održan je u Tuzli Okrugli sto sa temom “Socijalno pitanje u bosanskohercegovačkoj državi i društvu”. Ovo je bio prvi u seriji od šest okruglih stolova na kojima će demokratska bosanskohercegovačka alternativa pokušati da ozbiljno, brzo i jasno odgovori da li je spsosobna artikulisati nove ideje i projekte o više sudbonosnih pitanja bosanskohercegovačkog društva i države. Na ovom velikom skupu učestvovalo je više od 7o predstavnika političkih stranaka, nestranačkih alternativnih nevladinih organizacija, nezavisnih sindikata, nezavisnih medija, predstavnici diplomatskih misija i međunarodnih organizacija u BiH, kao i brojni gosti iz zemlje i inostranstva. U radu ovog okruglog stola aktivno je učestvovalo i više članova KRUGA 99.

28.11.1997
U Mostaru je 28. i 29. novembra 1997. godine održan Okrugli sto sa temom “USTAVNI POLOŽAJ GRAĐANA I NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI”. Na susretu je učestvovao veći broj istaknutih pravnih stručnjaka i nezavisnih intelektualaca iz cijele Bosne i Hercegovine, te predstavnici Međunarodne zajednice koji su uključeni u implementaciju Dejtonskog sporazuma. U raspravi je učestvovalo i više članova KRUGA 99 – Vlatko DOLEČEK, Neđo MILIĆEVIĆ, Jakob FINCI, Slavko ŠANTIĆ, Franjo KOŽUL, Željko IVANKOVIĆ, fra Luka MARKEŠIĆ i Juraj MARTINOVIĆ.

24.11.1997
Prvi zamjenik Visokog predstavnika u BiH gospodin Jacques KLEIN pozvao je u svoj ured predstavnike Asocijacije nezavisnih intelektualaca KRUG 99, izrazivši želju da sa njima razgovara o aktuelnim političkim zbivanjima u BiH. U jednosatnom razgovoru, koji je protekao u izuzetno srdačnoj i otvorenoj atmosferi. Razgovoru su u ime KRUGA 99 prisustvovali Vlatko DOLEČEK, Izet SARAJLIĆ, Tatjana NEIDHARDT, Sead FETAHAGIĆ, Slavko ŠANTIĆ i Neven KAZAZOVIĆ.

26.10.1997
Tema “Država i religija” bila je predmet veoma zanimljive rasprave koja je vođena 26. oktobra 1997. godine na redovnoj sjednici KRUGA 99. Uvodno izlaganje održao je član KRUGA 99 prof, dr fra Marko ORŠOLIĆ. Podsjećajući, između ostaloga, na Marksovu tezu da je religija opijum, Oršolić je naglasio da religija može postati i eksploziv kada se spoji sa nacionalizmom. Prema njegovim riječima, moderna teologija se zalaže za odvajanje politike od religije, a teologije od ideologije i vjere od dnevne politike. U drugom dijelu sesije član KRUGA 99 Jakob FINCI govorio je o “Izjavi o zajedničkoj moralnoj obavezi” koju su u junu mjesecu potpisali predstavnici četiri tradicionalne religije na ovom području – Katoličke crkve, Srpske pravoslavne crkve, te Islamske i Jevrejske zajednice u BiH.

2.10.1997
U Tuzli je od 2. do 5. oktobra, u organizaciji FORUMA GRAĐANA, održan Susret Centara za pluralizam, pod nazivom “Mogu li ljudi živjeti zajedno”. Susret je bio posvećen problemima političke i vjerske tolerancije, a u ime KRUGA 99 učestvovali su Gajo SEKULIĆ i Sead FETAHAGIĆ.

1.10.1997
U Sarajevu je (Hotel “Bosnia”) 1. oktobra 1997. godine održan okrugli stol sa temom “Bosanskohercegovačko građansko društvo – vizije, prioriteti i strategije” koji je organizovao DIALOG DEVELOPMENT – Projekat bosansko-hercegovačkog građanskog društva, pod rukovodstvom predsjednika ove institucije Kristiana SORENSENA i projekt menadžera Vesne BEŠIREVIĆ. U ime KRUGA 99 u raspravi je učestvovao Vlatko DOLEČEK.

22.9.1997
U organizaciji Nevladine organizacije “KLAS” iz Posušja u Livnu je 22. septembra 1997. godine održan Okrugli stol sa temom “MOGUĆNOSTI PERSPEKTIVE SUŽIVOTA U BiH”. U ime KRUGA 99 na ovom skupu učestvovao je prof, dr Gajo SEKULIĆ sa veoma zapaženim izlaganjem.

6.9.1997
U organizaciji Demokratskog Kruga u Bihaću je 6. septembra 1997. godine održan Okrugli stol sa temom “Politička tolerancija”, čime je završen veoma uspješno organizovan ciklus rasprava u okviru projekta “Tolerancija kao vrijednost zajedničkog življenja”. U radu ovog Okruglog stola učestvovali su i članovi KRUGA 99 Sead FETAHAGIĆ i Slavko ŠANTIĆ. U radu i svih prethodnih sesija iz ovog ciklusa učestvovalo je više članova naše Asocijacije, čija su izlaganja izazivala veliku pažnju. Zbog uspješne dosadašnje saradnje KRUG 99 u nekoliko navrata dobio je pismenu zahvalnost prijatelja iz DEMOKRATSKOG KRUGA u Bihaću.

7.6.1997
U okviru Civilnog dijaloga BiH – SR Jugoslavija – R Hrvatska, koji su zajednički pokrenuli Beogradski krug, Forum građana Tuzla i Antiratna kampanja iz Zagreba, u Banjaluci je 7. juna 1997. godine održan dijalog sa temom “Ekonomski, socijalni i politički aspekti obnove i razvoja”, sa podtemama o političkim i pravnim uslovima socijalne rekonstrukcije i ekonomskoj strategiji obnove i razvoja. U radu ovog skupa učestvovali su i članovi KRUGA 99 Juraj MARTINOVIĆ, Gajo SEKULIĆ, Nedo MILIĆEVIĆ i Željko IVANKOVIĆ.

19.4.1997
U organizaciji “Građanskog foruma” u Banjaluci je 18. i 19. aprila održan Okrugli sto sa temom “Pravni aspekti povratka izbjeglica i raseljenih lica”. U radu ovog zanimljivog skupa učestvovali su brojni intelektualci iz Federacije BiH, SR Jugoslavije, Republike srpske, kao i predstavnici međunarodnih organizacija – iz Ureda Visokog predstavnika, kancelarije ombdusmena, OSCE, UNHCR, IPTF, MKCK i USAID. Pored članova Građanskog foruma iz Banjaluke, u radu Okruglog stola zapaženo učešće imali su i predstavnici KRUGA 99: prof. dr Nedo MILIĆEVIĆ, prof, dr Vlatko DOLEČEK, Sead FETAHAGIĆ i Slavko ŠANTIĆ. Uvodna izlaganja podnijeli su Branislav KOŠIĆ (predsjednik GF Banjaluka), dr Zdravko ZLOKAPA i Vojislav DIMITRIJEVIĆ.

12.4.1997
U okviru manifestacije Poljskih Dana, a u organizaciji Pravnog centra iz Sarajeva, 12. aprila 1997. godine održana je otvorena diskusija sa temom “Šta znači Bosna za Evropu krajem XX stoljeća?” Osim brojnih sarajevskih intelektualaca u razgovoru su učestvovali i gtosti iz Poljske: Konstanty GEBERT, Roman WIERUSZEWSKI, Magdalena PETRYNSKA i Tadeusz MAZOWIECKI, bivši specijalni izvjestitelj Generalnog sekretara UN za prostore nekadašnje Jugoslavije, čije je učešće izazvalo izuzetnu pažnju sarajevske javnosti. Pokrovitelj manifestacije bio je Ambasador Republike Poljske u BiH gospodin Jan TOMBINSKI.

8.3.1997
U organizaciji Demokratskog kruga u Bihaću je 8. marta 1997. godine održan Okrugli sto s temom “Vrijednosti tolerancije u edukativnom procesu”, koji je okupio učesnike iz Bihaća, Tuzle, Banja Luke i Sarajeva. U ime KRUGA 99 u radu ovog skupa učestvovali su Senka NOŽICA i Juraj MARTINOVIĆ.

7.3.1997
U organizaciji Nezavisne unije profesionalnih novinara BiH u Sarajevu je 7. i 8. Marta održan Okrugli sto s temom “Etika i profesionalizam u novinarstvu”. U radu ovog veoma zanimljivog susreta učestvovali su i članovi KRUGA 99 – Mehmed HALILOVIĆ, Mirko ŠAGOLJ, Zoran UDOVČIĆ, Slavko ŠATNIĆ, Zlatko DIZDAREVIĆ, Željko IVANKOVIĆ, Nada SALOM, Vladimir BILIĆ i Adil KULENOVIĆ.

1.2.1997
U organizaciji Beogradskog Kruga, 1. februara 1997. godine u beogradskom hotelu “Metropol” održan je Okrugli sto sa temom “Primjena civilnog dijela Dejtonskog sporazuma – Uloga civilnog društva u procesu demokratizacije”. Rasprava u kojoj je učestvovalo više desetina istaknutih pravnika i drugih stručnjaka iz ove oblasti iz BiH, Hrvatske, SR Jugoslavije, Vojvodine, Sandžaka, Kosova i Crne Gore. Značajno je istaći da su na skupu učestvovali predstavnici iz Federacije BiH i Republike Srpske, u ime različitih građanskih organizacija. U ime KRUGA 99, u Beogradu su boravili Neđo Milićević, Juraj Martinović i Vehid Šehić (istovremeno i kao predsjednik Foruma građana Tuzle).

12.8.1996
Sa članovima KRUGA 99 razgovarao je Tadeuš Mazovjecki, nekadašnji Specijalni izvjestitelj Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za ljudska prava na tlu bivše Jugoslavije. “Obnova građanskog društva je upravo ono što vi radite”, rekao je Mazovjecki obraćajući se nezavisnim sarajevskim intelektualcima. “Neophodno je da se izmijeni svijest Evrope i Amerike o onome što se ovdje (u Bosni) dogodilo i što se sada dešava. Očuvanje multietničke Bosne jeste vitalni interes Evrope i svijeta, ali isto tako i ljudi u BiH moraju prihvatiti ideju pluralističke države.”

26.5.1996
KRUG 99 je organizovao Okrugli stol o temi “Alternativa podjelama”. Da li je formalna podjela BiH na dva dijela – Federaciju i Republiku Srpsku -definitivna, sa potpuno različitom unutarnjom organizacijom, ekonomskim sistemom, stepenom razvoja ljudskih prava – ili tome postoji alternativa? Je li primjena Dejtonskog sporazuma alternativa podjelama ili treba odustati od njega, budući daje potvrdio već postojeće podjele? O ovome su raspravljali članovi KRUGA 99, zajedno sa svojim kolegama iz Tuzle, Banja Luke i istočnog dijela Mostara, dok intelektualci iz zapadnog dijela Mostara nisu došli u Sarajevo, iako su bili pozvani. Okrugli stol “Alternativa podjelama” organiziran je uz pomoć Fondacije Fridrih Eber i Ureda OSCE u Sarajevu.

15.5.1996
U organizaciji OSCE – Misije za BiH u Mostaru je 15. maja 1996. godine održan Okrugli stol “Intelektualci i njihov angažman danas”. Učestvovali su intelektualci iz Tuzle, Banjaluke, Sarajeva i Mostara. Kao predstavnici “KRUGA 99” u radu okruglog stola sudjelovali su: Vlatko DOLEČEK, Marko BEROŠ, Marko ŠUNJIĆ, Hidajet REPOVAC, Slavko ŠANTIĆ, Izet SARAJLIĆ, Affan RAMIĆ, Ljubo BERBEROVIĆ, Braco ALIKALFIĆ, Svjetlana ZEC, Smilja MUČIBABIĆ i Džemil ŠARAC, a kao predstavnik FORUMA GRAĐANA TUZLA Vehid ŠEHIĆ. U radu Okruglog stola nisu učestvovali predstavnici intelektualaca iz zapadnog dijela Mostara, iako su bili pozvani, i unatoč činjenici da je susret održan u Hotelu “Ero”, u sjedištu Misije EU.

20.4.1996
U organizaciji OSCE u Banjaluci 20. aprila 1996. godine je održan susret intelektualaca članova KRUGA 99 i nezavisnih intelektualaca Banjaluke. U radu Okruglog stola pod nazivom “Intelektualac danas” ispred KRUGA 99 učestvovali su: prof. dr. Vlatko DOLOČEK, Slavko ŠANTIĆ, Sead FETAHAGIĆ, prof. dr. Juraj MARTI-NOVIĆ, Affan RAMIĆ, dr. Nedo MILIĆEVIĆ i Adil KULENOVIĆ. Ispred nezavisnih intelektualaca Banjaluke učestvovali su: prof. dr. Miodrag ŽIVANOVIĆ, dr. Mladen IVANIĆ, dr. Jovica SAVIĆ, dr. Rajko TOMAŠ, mr. Fuad TURALIĆ, Bekir MISIRL1Ć, Alojz ĆURIĆ, Gojko MILINKOVIĆ dr. Rajko KUZMANOVIĆ, dr. Dragan DA-NELIŠAN, Danica KRUNIĆ, Željka BIUKOVIĆ i Brane KOŠIĆ.