Povodom brojnih upita i tumačenja rasprave Kruga 99 na temu „Evropska pravna stečevina i sovjetski koncept konstutivnosti“

SAOPŠTENJE KRUGA 99

povodom brojnih upita i tumačenja jučerašnje rasprave na temu „Evropska pravna stečevina i sovjetski koncept konstutivnosti“

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99, razmatrajući svakodnevnu političku retoriku u kojoj dominira termin »konstitutivnost«, smatra da  javnost treba upoznati sa korijenima toga termina, njegovim stvarnim značenjem i, što je najvažnije, ukazati na njegovo potpuno nepravilno pravno tumačenje u prevođenju i provođenju Ustava BiH.

Promatrano historijski, pojam »konstitutivni narodi« svoj korijen ima u formulacijama iz ustava nekadašnjeg SSSR-a, odnosno u sovjetskoj ustavno-pravnoj terminologiji i ideologiji. Treba istaći da takav pojam ima  potpuno drugačije značenje od onoga što sadrži izvorni dejtonski Ustav BiH. Naime, pojam »konstitutivnost« u sovjetskom ustavnom uređenju odnosio se na način konzumiranja individualnih ljudskih prava koja su bila podređena navodnim kolektivnim pravima 22 etničke skupine u tadašnjem SSSR-u. Odnosno, individualna građanska prava bila su zanemarivana i trpjela su štetu u korist kolektivnih prava naroda tadašnjeg SSSR-a. Takav sistem, koji je doživio svoj raspad početkom 1990-tih, pravna i politološka nauka definiše totalitarnim sistemom koji je prouzrokovao patnje i neslobode najvećeg broja građana u ime ostvarivanja tzv. kolektivnih prava naroda i drugih kolektiviteta.  I nasuprot svega onoga što moderna demokracija podrazumijeva pod temeljnim ljudskim pravima zasnovanim na individualnim pravima i slobodama.

U našem BH kontekstu treba naglasiti da je OHR, kao krajnji tumač civilnog aspekta Okvirnog mirovnog sporazuma za BiH iz Daytona, javno saopštio da su svi aneksi sporazuma, a samim tim i aneks 4, odnosno Ustav BiH, važeći u službenoj verziji na engleskom jeziku. Stoga upozoravamo na izvornu alineju 10, Preambule Ustava BiH, koju političke eliteprevode i tumače kao u pomenutom sovjetskom značenju »konstitutivnih naroda« zapravo stoji adekvatan pravni termin »konstituentni« i koji ima drugačije pravno i idejno značenje od onog iz sovjetskog ideološkog totalitarizma.

Izvorno preambula Ustava BiH na engleskom jeziku glasi:

“Bosniacs, Croats, and Serbs, as constiuent peoples (along with Others), and citizens of Bosnia and Herzegovina hereby determine that the Constitution of Bosnia and Herzegovina is as follows: Article I: Bosnia and Herzegovina

Upotrebljeni pojam konstituentni ukazuje da se radi samo o sastavnim dijelovima cjeline, odnosno da postoji pet ustavotvornih elemenata u Ustavu BiH, a to su: Bošnjaci, Hrvati, Srbi, Ostali i građani Bosne i Hercegovine, koji moraju imati istovjetna ustavna prava. Zbog toga, smatramo da je politička retorika o »jednakopravnosti konstitutivnih naroda« ne samo štetna za demokratsku i funkcionalnu BiH, već nije ni u skladu sa europskim principima i standardima, kojima se garantuju sva individualna građanskih prava, onako kako je to iskazanu u pregovaračkom poglavlju 23. europske pravne stečevine.

To je potpuno jasno i iz presude Europskog suda za ljudska prava iz Strassbourga u predmetu »Zornić« u kojem sud kaže: »Sud je primijetio da je u vrijeme kada su donesene sporne ustavne odredbe na terenu došlo do vrlo krhkog primirja, te da je cilj tih odredbi bio da se zaustavi brutalni sukob obilježen genocidom i etničkim čišćenjem. Priroda tog sukoba bila je takva da je bilo neophodno pristati na „konstituentne narode” kako bi se osigurao mir. Međutim sada, više od osamnaest godina nakon završetka tragičnog sukoba, ne može postojati bilo kakav razlog za održavanje na snazi spornih ustavnih odredbi. Sud očekuje da će se bez daljeg odgađanja uspostaviti demokratsko uređenje. S obzirom na potrebu da se osigura stvarna politička demokracija, Sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će svakom građaninu Bosne i Hercegovine osigurati pravo da se kandidira na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine, bez diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstituentnim narodima uz isključivanje manjina ili građana Bosne i Hercegovine.«

Kako je očito Europski sud za ljudska prava iz Strassbourga u predmetu »Zornić« uočio da je termin »konstituentni narodi«, ma kako ga domaće političke elite koristile, nastao kao posljedica genocida i etničkog čišćenja, pozivamo sve političke stranke da nakon 22 godine, napokon počnu upotrebljavati ovaj termin u njegovom izvornom sadržaju i opsegu i u okviru europskih principa i standarda, kako bi se svim građanima obezbijedila sva prava, slobode i jednakost. U konačnici, očekivati je da diskriminacija građana po bilo kom osnovu neće biti dozvoljena od europskih institucija, niti biti u suprotnosti sa članom II/2 i II/4 Ustava BiH sa kojima moraju biti usklađena i sva druga zakonska rješenja, pa i Izborni zakon.