Projektovana politika EU-BiH Fonda za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine u odnosu na fondove  Evropske unije

    Fond za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine u procesu strukturiranja i izgradnje politike razvoja će se naslanjati  na elemente Evropskih strukturnih i investicijskih fondova. Osnova, strukturiranje i izgradnja ovog fonda će se zasnivati na jedinstvenom skupu pravila, koja obuhvataju obilježja slijedećih strukturnih i investicijskih fondova EU-a:   Politika  Fonda za ekonomski razvoj BiH će uvažavati i primjenjivati slijedeća pravila:
 • razvoj i usmjerenja uskladiti sa Strategijom Evropa 2020.
 • politikom Fonda poboljšati koordinaciju države BiH sa navedenim EU fondovima
 • politikom Fonda osigurati dosljednu provedbu razvojnih politika EU
 • mogućim korisnicima u BiH omogućiti lakši pristup finansijskim sredstvima.
Fond za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine će u svoje institucionalne i zakonodavne okvire ugraditi i dio uredbi o strukturnim i investicijskim fondovima EU-a. Pravila kojima se uređuju strukturni i investicijski fondovi EU-a utvrđena su u Uredbi o zajedničkim odredbama. Ove osnove će biti ugrađene i u politiku Fonda za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Pored Uredbi o zajedničkim odredbama , biće ugrađeni i elementi poznati kao „i Druge uredbe“, a to su prije svega  utvrđena  posebna pravila za svaki fond., kao što su:
 1. Sporazumi o partnerstvu
Sporazumima o partnerstvu između Evropske komisije i pojedinih država članica utvrđuju se planovi nacionalnih nadležnih tijela za upotrebu sredstava iz evropskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju od 2014. do 2020. U njima su sadržani strateški ciljevi i prioriteti država članica u području ulaganja, te su oni povezani s općim ciljevima strategije Evropa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast.
 1. Nacionalni programi
Kada se donesu sporazumi o partnerstvu, Komisija i nacionalna nadležna tijela dogovaraju programe kojima se utvrđuju prioriteti za svaku dotičnu državu, regiju ili područje politike. To se prije svega odnosi na Programe i budžetska sredstva evropskih strukturnih i investicijskih fondova, kao što su:
 1. Evropski kodeks ponašanja za partnerstvo
Fond za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine će u svoje institucionalne i zakonodavne okvire ugraditi i elemente iz Evropskog kodeksa ponašanja za partnerstvo. Na ovaj način Fond za ekonomski razvoj BiH (kao i EU fondovi), da bi postigao najveći mogući učinak, mora blisko surađivati te djelovati u partnerstvu sa:
 • sindikatima,
 • poslodavcima,
 • nevladinim organizacijama,
 • drugim tijelima koja promoviraju socijalnu uključenost, ravnopravnost spolova, nediskriminaciju i sl..
Uključivanjem partnera u planiranje, provedbu, praćenje i ocjenjivanje projekata, koje finansira iz sredstava Fonda za ekonomski razvoj BiH, omogućuje se usmjeravanje finansijskih sredstava u područja gdje su ona najpotrebnija i da se optimalno iskoriste njihovi izvori. Na ovaj način će se doprinijeti da Fond za ekonomski razvoj BiH osigura provođenje najučinkovitijih investicijskih strategija i da sva relevantna mišljenja budu uzeta u obzir. Fond za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine će svojim sredstvima učestvovati i u sufinansiranju razvojnih projekata vezanih za lokalne zajednice, kao što su npr.:
 1. EU projekti za razvoj evropskih regija,  posebno za male i srednje poduzetnike,
 2. EU programi i fondovi vezani uz energetsku učinkovitost
 
 1. EU projekti za razvoj evropskih regijaposebno za male i srednje poduzetnike
  Pored  glavnih instrumenata kohezijske politike (strukturni fondovi i Kohezijski fond) Europska unija je uvela i tzv. inicijative JASPERS, JASMINE, JEREMIE i JESSICA, čime se maksimalno usmjeravaju sredstva strukturnih fondova prema poboljšanju pristupa finansiranju malih i srednjih poduzeća. Za očekivati je da Fond za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine  učestvuje u finansiranju ovakvih ili sličnih projekata. Do sada su to bili slijedeći inicijalni fondovi;   a.Joint Assistance to Support Projects in European Regions – JASPERS Ovo je finansijski instrument kojemu je cilj pružiti podršku projektima u evropskim regijama. Provodi ga Evropska komisija u suradnji s Evropskom investicijskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Cilj je inicijative pružiti tehničku/konsultantsku pomoć državama u pripremi velikih infrastrukturnih projekata, koji se finansiraju iz Kohezijskog fonda.   b.Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – JEREMIE Zajednički evropski resursi za mikro, mala i srednja poduzeća – Ovo je finansijski instrument koji omogućava zemljama da dio sredstava strukturnih fondova usmjere u svrhu podrške malim i srednjim poduzećima, i to u obliku kredita, garancija, ulaganja u osnivački kapital i vlasnički ulog. Finansijski instrumenti JEREMIE provode se putem finansijskih posrednika, odnosno banaka u tim zemljama.  
 1. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas JESSICA
Zajednička europska podrška održivom ulaganju u gradska područja – Inicijativu provodi Evropska komisija u saradnji s Evropskom investicijskom bankom i Razvojnom bankom Vijeća Evrope s ciljem promicanja održivog razvoja, rasta i zapošljavanja u urbanim područjima .   d.Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe – JASMINE Zajednička akcija za podršku institucijama za mikrofinansiranje u Europi – JASMINE nadopunjava inicijativu JEREMIE, te omogućava državama i regijama da dio sredstva strukturnih fondova usmjeri u finansijske proizvode namijenjene isključivo mikropoduzetnicima.   2 .EU programi i fondovi vezani uz energetsku učinkovitost     Finansijska potpora programima i projektima energetske učinkovitosti omogućena je kroz više EU programa i instrumenata u svrhu potpore provedbi politike Evropske unije u tom području, te iniciranja pridruženih investicija. U takvom pridruženom investiranju učešeće bi uzeo i Fond za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine   a.The Intelligent Energy Europe – IEE   IEE programi pomažu stvaranju povoljnih uvjeta na tržištu, te oblikovanju i implementaciji politike razvoja, pripremajući teren za ulaganja, izgradnju kapaciteta i vještina, te informisanje. Fokusiraju se na uklanjanje ne-tehnoloških prepreka u politici provođenja energetske učinkovitost i obnovljivih izvora energije. IEE takođe uključuje projekte o finansiranju energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene.     b.European Local Energy Assistance – ELENA   Ovo je finansijski instrument u smislu darovnica ili grantova lokalnim i regionalnim javnim vlastima za razvoj, strukturiranje i pokretanje investicija u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. Provedba se omogućuje kroz četiri međunarodne finansijske institucije (International financial institutions – IFI), a to su: Evropska investicijska banka (European Investment Bank – EIB), vladina razvojna banka iz Frankfurta (Kreditanstalt für Wiederaufbau – KfW), razvojna banka Vijeća Europe (Council of Europe Development Bank – CEB) i Evropska banka za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD). ELENA instrument omogućava finansiranje ulaganja i privatnih i javnih izvora, te olakšava povezivanje s drugim finansijskim instrumentima (kao što je Jessica). Elena osigurava do 90 % troškova tehničke pomoći za feasibility/market studije, energetske preglede i pripremu natječajne dokumentacije.   c.Mobilising Local Energy Investments – MLEI PDA   Usmjeren je na manje projekte. Podupire razvoj samostalnih ili zajedničkih projekata za lokalne i regionalne javne vlasti koji surađuju s finansijskim institucijama i fond menadžerima na mobilizaciji sredstava za pokretanje investicija u projekte održive energije. Projekti omogućavaju tri glavna cilja: podsticanje energetske učinkovitosti i podsticanje na racionalno korištenje izvora energije; povećanje korištenja novih i obnovljivih izvora energije, kao i podsticanje energetske diversifikacije; podsticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u području prometa. Ovaj finansijski instrument zapravo nadopunjuje finansijski instrument Elena-u.   d.European Energy Efficiency Fund – EEEF   Finansijski instrument lokalnim, regionalnim i (ukoliko je to opravdano) nacionalnim javnim vlastima ili javnim ili privatnim osobama koje djeluju u njihovo ime. EEEF finansira investicije i projekte u području energetske učinkovitosti (70%), obnovljivih izvora energije (20%) i čistog gradskog prijevoza (10%) putem inovativnih instrumenata. Darovnica u smislu tehničke podrške dostupna je za usluge razvojnih projekata (tehničke, finansijske) povezane s ulaganjima finansirane od strane Fonda.   Ovo je samo dio príncipe, pravila  i aktivnosti  na kojima će se graditi ustrojstvo i zasnivati polítika Fonda za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. U budućnosti će navedeni elementi svakako u biti prošireni i dograđivani u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.  
Please follow and like us:
error