Schmidt: Nema više mogućnosti da Federacija BiH bude talac bilo koje političke stranke ili izabranog zvaničnika

SAOPŠTENJE Kruga 99 povodom razgovora sa Visokim predstavnikom Christianom Schmidtom

Tokom dužeg i sadržajnog razgovora protekle sedmice između Visokog predstavnika Christiana Schmidta i delegacije Kruga 99 istaknut je visok stepen razumijevanja i obostranog uvažavanja za međusobno iskazane stavove, uključujući i otvorena pitanja koja će u budućim dijalozima biti potrebno racionalno i na dobrobit demokratskog razvoja  BiH još konkretnije razmatrati.

Visoki predstavnik je zahvalio “Krugu 99” na njihovim idejama o poboljšanje funkcionalnosti Federacije BiH. Visoki predstavnik je naglasio da nakon odluka (koje su nametnute 2. oktobra), nema više mogućnosti da Federacija BiH bude talac bilo koje političke stranke ili izabranog zvaničnika. Visoki predstavnik Schmidt je naglasio da očekuje da se svi angažiraju i zajednički rade na konstruktivan način.

Poznati stavovi Kruga 99 o daljem demokratskom preobražaju BiH na vrijednostima liberalne demokracije su primljeni sa punom pažnjom. Jasno je iskazan stav o većem otvaranju perspektiva na jačanju i daljoj izgradnji građanskog društva i demokratske države BiH. Krug 99 vjeruje da treba iznalaziti realne mogućnosti da se i u gabaritima Dejtonskog sporazuma traže rješenja ka približavanju građanskom pristupu, a posebno na prevazilaženju etničkih razvrstavanja kao dominantnom kriteriju odlučivanja, uređenja sveukupnih odnosa i pozicije pojedinca u društvu.

Krug 99 tvrdi da treći entitet bio bi znak kolapsa BiH koji neće uspjeti.  Nije produktivno zalaganje za neki vid „Dejtona 2“ u sadašnjim geopolitičkim okolnostima, niti uz posredovanja trojnih balkanskih aktera prema BiH, već prije svega kroz afirmaciju građanskog aktivizma i utjecaja na institucije čiji ustavni kapacitet ima odgovornost i mogućnost realnih promjena u pravcu ustavnih rješenja i euroatlantskih integracija.

Naglašene je od Kruga 99 važnost presuda ESLJP, a posebno u predmetu Azra Zornić v. Bosna i Hercegovina kao i njeno obraćanje Komitetu ministara pri Vijeću Europe nadležnom za implementaciju presuda Europskog suda za ljudska prava i osnovnih sloboda, kao posljednji redovni pravni lijek. Krug 99 vjeruje da se time utire i put ka građanskoj, demokratskoj BiH i ispunjava jedan od 14 prioriteta EU.

Tokom razgovora naglašena je odgovornost kako domaćih tako i internacionalnih aktera za tolerisanje prakse „dvije škole pod jednim krovom“,  te iskazano  povjerenje u mlade na obnovi vrijednosti liberalne demokracije i afirmacije povjerenja i pomirenja. Mora se vratiti ljudima povjerenje u sigurnost u kontekstu regionalnih i globalnih izazova, te dosljedna implementacija Inzkovih Dopuna Krivičnog zakona BiH o negiranju genocida sve dok ih PSBiH ne definiše u sopstvenom kapacitetu. Ovlaštenja Visokog predstavnika u skladu sa Aneksom 10 DMS su neupitna, rečeno je, a posebno na primjeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Kruga 99 vjeruje da predstojeće reforme Izbornog zakona neće pogodovati daljim etničkim podjelama već punoj ravnopravnosti svakog građanina i njihovog aktivnog i pasivnog biračkog prava.

Delegaciju Kruga 99 su činili Adil Kulenović, predsjednik, te članovi Lada Sadiković, Martin Tais, Hazim Bašić, Bojan Šošić i Azra Zornić.