Tekst ODLUKE O SISTEMU KOORDINACIJE PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Na osnovu člana 17, a u vezi sa članom 23. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članom 18. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09), na prijedlog Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 26. januara 2016. godine, donijelo je

ODLUKU

O SISTEMU KOORDINACIJE PROCESA EVROPSKIH INTEGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet)

Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Odluka), definiraju se institucionalni i operativni sistemi i način ostvarivanja koordinacije institucija u Bosni i Hercegovini na provođenju aktivnosti u vezi s procesom integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, zajednička tijela u okviru sistema koordinacije, njihov sastav, nadležnosti i međusobni odnosi.

Član 2.
(Koordinacija procesa evropskih integracija)

(1) Koordinacija procesa evropskih integracija podrazumijeva aktivnosti koje se provode u cilju osiguranja što većeg stepena usklađenosti i koherentnosti u radu institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini vezanom za izvršenje ugovornih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori”, broj 10/08) (u daljnjem tekstu: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju), kao i drugih obaveza iz procesa evropskih integracija. Sistemom koordinacije se uređuje i način ostvarivanja komunikacije između institucija u Bosni i Hercegovini, s ciljem osiguranja i iznošenja usaglašenog stava ispred Bosne i Hercegovine u komunikaciji s institucijama Evropske unije.

(2) Koordinacija procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovni temelji se na načelima poštivanja postojeće unutrašnje pravne i političke strukture u Bosni

(4) U cilju efikasne provedbe vertikalne koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini uspostavljaju se sljedeća zajednička tijela:

a) Kolegij za evropske integracije

b) ministarske konferencije

c) Komisija za evropske integracije (u daljnjem tekstu: Komisija)

d) potkomisije za evropske integracije (u daljnjem tekstu: potkomisije)

e) radne grupe za evropske integracije (u daljem tekstu: radne grupe)

(5) U cilju provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, u sastavu zajedničkih tijela između Bosne i Hercegovine i Evropske unije djeluju:

a) Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije;

b) Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije;

c) Odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije;

d) pododbori za stabilizaciju i pridruživanje i Posebna grupa za reformu javne uprave između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

POGLAVLJE II. KOLEGIJ ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Član 3.
(Kolegij za evropske integracije)

(1) Kolegij za evropske integracije je najviše političko tijelo u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, koje osigurava usaglašenost stavova po ključnim, strateškim i političkim pitanjima u oblasti evropskih integracija te, u krajnjoj instanci, otklanja eventualne zastoje i rješava

sporove koji se eventualno pojave u procesu ispunjavanja obaveza iz procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

(3) Članovi Kolegija za evropske integracije su:

a) predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine;

b) predsjednici vlada entiteta;

c) zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara;

(5) Funkciju predsjedavajućeg Kolegija za evropske integracije obavlja predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a funkciju njegovih zamjenika predsjednici vlada entiteta.

(7) Odluke Kolegija za evropske integracije donose se konsenzusom prisutnih članova Kolegija, koji glasaju u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima za materiju koja je predmet odluke.

(8) Članovi Kolegija su obavezni da prezentiraju usaglašen stav ispred nivoa vlasti kojeg predstavljaju.

(9) Kolegij će formirati savjetodavno tijelo sastavljeno od savjetnika za evropske integracije čija je uloga da pruža političko-stručnu podršku radu Kolegija i ministarskim konferencijama, osigurava komunikaciju između tehničkog i političkog nivoa, te priprema prijedloge mogućih rješenja za otklanjanje zastoja ili sporova koji eventualno nastanu u ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine u oblasti evropskih integracija. Svaki član Kolegija će imenovati po jednog predstavnika u savjetodavno tijelo. Način rada i sastav savjetodavnog tijela će biti reguliran Poslovnikom o radu Kolegija.

(10) Funkciju sekretarijata i sekretara Kolegija za evropske integracije obavlja Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

(11) Sva tehnička pitanja u vezi s načinom rada Kolegija za evropske integracije regulirat će se njegovim poslovnikom o radu, kojeg usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Direkcije za evropske integracije.

POGLAVLJE III. MINISTARSKE KONFERENCIJE

Član 4.
(Ministarske konferencije)

(1) Ministarske konferencije su tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini čijim djelovanjem se osigurava sveobuhvatan i ujednačen pristup nadležnih institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u pojedinim sektorskim oblastima obuhvaćenim procesom evropskih integracija.

(3) Ministarske konferencije doprinose prevladavanju eventualnih zastoja u ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, te procesu programiranja pomoći Evropske unije, a koji nisu mogli biti riješeni u okviru tehničkih i operativnih tijela u sistemu koordinacije. Dodatno, s ciljem realizacije obaveza koje proistječu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ministarske konferencije mogu zasijedati s ciljem definiranja zajedničkih smjernica i platformi za djelovanje operativnih i tehničkih tijela u sistemu koordinacije u pojedinačnim sektorskim oblastima obuhvaćenim procesom pristupanja Evropskoj uniji.

(4) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pokreće inicijativu za formiranje sektorski koncipiranih ministarskih konferencija, a na prijedlog resorno nadležnog ministra Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(5) Predsjedavajući ministarske konferencije i njegova dva zamjenika biraju se konsenzusom prisutnih članova.

(6) Sjednice ministarskih konferencija održavaju se po potrebi, u skladu s dinamikom rada tehničkih i operativnih tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Sjednicu ministarske konferencije saziva njen predsjedavajući, na vlastitu ili na inicijativu bilo kojeg njenog člana. U slučaju spriječenosti predsjedavajućeg, sjednicu ministarske konferencije mogu sazvati i sjednicom kopredsjedavati zamjenici predsjedavajućeg. Poziv za sjednicu ministarske konferencije obavezno se dostavlja svim članovima.

(7) Odluke ministarskih konferencija donose se konsenzusom prisutnih članova. Odluke ministarskih konferencija se, u pisanoj formi, upućuju operativnim i tehničkim tijelima u sistemu koordinacije u oblasti evropskih integracija u Bosni i Hercegovini na realizaciju.

(8) U slučaju da ministarska konferencija ne može postići konsenzus prisutnih članova iz stava (7) ovog člana po određenom pitanju, predsjedavajući ministarske konferencije upućuje zahtjev Kolegiju za evropske integracije da usaglasi rješenje spornog pitanja. Upućeni zahtjev će sadržavati obrazloženje spora i prijedloge mogućih modela za njegovo rješavanje koji su razmatrani na sjednici ministarske konferencije.

(9) Funkciju sekretara ministarske konferencije obavlja imenovana osoba iz institucije predsjedavajućeg, u saradnji s Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

(10) Sva tehnička pitanja u vezi s načinom rada ministarskih konferencija bit će regulirana jedinstvenim poslovnikom o radu ministarskih konferencija koji usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Direkcije za evropske integracije.

POGLAVLJE IV. KOMISIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Član 5.
(Komisija za evropske integracije)

(1) Komisijaza evropske integracije je tijelo zaduženo za opću, operativnu i metodološku koordinaciju u cilju osiguranja što višeg stepena sveobuhvatnosti u radu nadležnih institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u oblasti evropskih integracija.

(2) U ostvarivanju svog djelokruga rada, Komisija posebno:

a) prati ispunjavanje ugovornih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i drugih obaveza iz procesa evropskih integracija;

b) pruža podršku radu Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju;

c) koordinira i usmjerava, na općem nivou, rad potkomisija za evropske integracije i rad radnih grupa za evropske integracije;

d) raspravlja o svim otvorenim pitanjima i utvrđuje smjernice za rad u procesu evropskih integracija na operativno-tehničkom i metodološkom nivou.

Član 6.
(Sastav Komisije)

(1) Stalni članovi Komisije su:

a) direktor Direkcije za evropske integracije,

b) po jedan predstavnik vlada entiteta koji je ispred vlade entiteta zadužen za poslove koordinacije procesa evropskih integracija;

c) po jedan predstavnik vlada kantona, koji je ispred vlade kantona zadužen za poslove koordinacije procesa evropskih integracija;

d) jedan predstavnik Vlade Brčko Distrikta koji je ispred Vlade Brčko Distrikta zadužen za poslove koordinacije procesa evropskih integracija;

e) predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih potkomisija za evropske integracije;

f) imenovana osoba ispred Direkcije za evropske integracije u svojstvu sekretara Komisije.

(2) Dopunski članovi Komisije su:

b) predstavnici institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u zavisnosti od materije koja je predmet razmatranja Komisije;

c) po jedan član Koordinacionog odbora IPA BiH s nivoa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vlada entiteta, vlada kantona i Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine;

d) predstavnici nevladinog sektora i akademske zajednice, u skladu s materijom koja je predmet razmatranja Komisije.

(3) Dopunski članovi u radu Komisije učestvuju po pozivu predsjedavajućeg, a na osnovu prethodno osigurane saglasnosti svih njenih stalnih članova.

(4) Odluku o imenovanju Komisije donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Direkcije za evropske integracije, nakon što vlade entiteta, kantona i Brčko Distrikta dostave Vijeću ministara imena svojih kandidata za članove Komisije.

(5) Stručnu i tehničku podršku radu Komisije pruža Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

(2) Komisija se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

(3) Funkciju predsjedavajućeg Komisije obavlja direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, a funkciju njegovih zamjenika vrše predstavnici vlada entiteta i Brčko Distrikta koji su zaduženi za poslove koordinacije procesa evropskih integracija. U slučaju spriječenosti predsjedavajućeg, sjednicom Komisije predsjedavaju njegovi zamjenici. Poziv za sjednice se obavezno dostavlja svim stalnim članovima Komisije.

(4) Funkciju sekretara Komisije vrši imenovano lice iz Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

(5) Odluke Komisije donose se konsenzusom prisutnih stalnih članova, koji glasaju u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima za materiju koja je predmet odluke.

(7) Sva tehnička pitanja u vezi s načinom rada Komisije regulirat će se Poslovnikom o radu Komisije, kojeg usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

POGLAVLJE V. POTKOMISIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

(1) Potkomisije za evropske integracije se formiraju s ciljem osiguranja koherentnog i usaglašenog rada radnih grupa za evropske integracije grupisanih po tematskim oblastima u skladu s podjelom izvršenom prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, te učestvuju u radu zajedničkih tijela koja su formirana u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i usvojenim odlukama zajedničkih tijela Bosne i Hercegovine i Evropske unije, odnosno Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje i Odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

(2) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, a nakon što vlade entiteta, kantona i Brčko Distrikta dostave imenovanja svojih predstavnika, svojom odlukom formirati sljedeće potkomisije:

a. Potkomisija za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje;

b. Potkomisijaza poljoprivredu i ribarstvo;

c. Potkomisija za unutrašnje tržište i konkurenciju;

d. Potkomisija za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku;

e. Potkomisijaza pravosuđe i unutrašnje poslove;

f. Potkomisija za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku;

g. Potkomisija za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj;

h. Posebna grupa za reformu javne uprave.

(3) Potkomisije su zadužene za:

a. koordinaciju aktivnosti radnih grupa koje se nalaze u sastavu potkomisija i praćenje pravovremenog ispunjavanja ugovornih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i za saradnju s drugim tijelima u procesu programiranja pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini;

b. izradu dokumenata za diskusiju i drugih materijala koji se razmatraju na sastancima zajedničkih tijela Bosne i Hercegovine i Evropske unije koja se formiraju u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije;

c. osiguranje usaglašenog pristupa i uspostavu koordinacije i komunikacije između radnih grupa i Komisije.

Član 9.
(Sastav i način rada potkomisija)

(1) Sastav potkomisije čine:

a. predsjedavajući potkomisije, u rangu sekretara ili pomoćnika ministra iz resorno nadležnog ministarstva Vijeća ministara BiH;

b. zamjenici predsjedavajućeg potkomisije, u rangu sekretara ili pomoćnika ministra iz resorno nadležnog ministarstva u vladi entiteta i kantona, u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima;

c. predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg radnih grupa za evropske integracije koje tematski pripadaju potkomisiji, a koji dolaze iz institucija BiH, entiteta i kantona.

(2) Odluke potkomisije se donose konsenzusom prisutnih članova, koji glasaju u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima za materiju koja je predmet odluke.

(3) Poziv za sjednice se obavezno dostavlja svim članovima potkomisije.

(4) U slučaju da potkomisija ne može postići konsenzus prisutnih članova iz stava (2) ovog člana po određenom pitanju, predsjedavajući ili zamjenik predsjedavajućeg potkomisije upućuje zahtjev Komisiji za evropske integracije da usaglasi rješenje spornog pitanja. Upućeni zahtjev će sadržavati obrazloženje spora i prijedloge mogućih modela za njegovo rješavanje koji su razmatrani na sjednici potkomisije.

(5) Funkciju sekretara potkomisije vrši imenovani predstavnik institucije iz koje dolazi predsjedavajući potkomisije, u saradnji s Direkcijom za evropske integracije.

(6) Sva tehnička pitanja u vezi s načinom rada potkomisija regulirat će se jedinstvenim poslovnikom o radu potkomisija kojeg usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Direkcije za evropske integracije.

POGLAVLJE VI. RADNE GRUPE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

(1) Radne grupe za evropske integracije predstavljaju operativna tijela u sistemu koordinacije koja djeluju u skladu sa smjernicama koje definira Komisija za evropske integracije.

(2) Radne grupe se uspostavljaju u skladu s pravnom stečevinom Evropskeunije, te u skladu s poglavljima i članovima Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

(3) Radne grupe čine predstavnici nadležnih institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima za oblasti za koju se radne grupe uspostavljaju.

(4) Inicijalnu identifikaciju nadležnih institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, čiji će predstavnici učestvovati u radu radnih grupa, sačinjava Komisija za evropske integracije Bosne i Hercegovine, te istu prosljeđuje nadležnim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini s ciljem potvrđivanja te identifikacije.

(5) Odluku o imenovanju radnih grupa donosi Vijeće ministara BiH na prijedlog Direkcije za evropske integracije BiH nakon što vlade entiteta, kantona i Brčko Distrikta dostave imena svojih kandidata za članove radnih grupa u skladu s potvrđenom institucionalnom identifikacijom iz stava (4) ovoga člana.

(6) U zavisnosti od potreba rada radne grupe, predsjedavajući radne grupe, uz saglasnost njegovih zamjenika, može pozvati predstavnike drugih institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, nevladinih organizacija, naučne i stručne radnike i sve druge koji nisu njeni članovi da sudjeluju u njenom radu.

(7) Radne grupe zadužene su:

b) da učestvuju u procesu programiranja sredstava pomoći Evropske unije, primarno u kontekstu identifikacije potreba za osiguranje finansijske i tehničke podrške Evropske unije institucijama u Bosni i Hercegovini u realizaciji njihovih obaveza u realizaciji evropskog integracionog procesa;

c) da identificiraju potrebe za prevođenje pravne stečevine Evropske unije, u saradnji s institucijama svih nivoa vlasti koje se bave procesom prevođenja u oblasti evropskih integracija;

e) da razmjenjuju pozitivna iskustva i dobre prakse između resorno nadležnih institucija svih nivoa vlasti u cilju efikasne realizacije obaveza iz procesa evropskih integracija;

f) u okviru pretpristupnih pregovora, radne grupe, uz njihovo kadrovsko jačanje, vršit će funkciju pregovaračkih timova ispred Bosne i Hercegovine po pojedinačnim oblastima pravne stečevine Evropske unije;

g) radne grupe svojim djelovanjem ni na koji način ne mogu nadomjestiti nadležne institucije svih nivoa vlasti u ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija.

Član 11.
(Organizacija i način rada radnih grupa)

(1) Predsjedavajući radne grupe se imenuje s nivoa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u rangu pomoćnika ministra ili rukovodećeg državnog službenika, odnosno zamjenika rukovodioca institucije. Zamjenici predsjedavajućeg radne grupe imenuju se s nivoa entiteta ili kantona u skladu s principom njihove ustavne nadležnosti, vidljivosti i odgovornosti svih nivoa vlasti u procesu evropskih integracija.

(2) Sastanke radnih grupa, na vlastitu ili inicijativu bilo koja od njena tri člana, saziva predsjedavajući. U slučaju spriječenosti predsjedavajućeg, sastanak radne

(3) Funkciju sekretara radnih grupa obavlja imenovana osoba iz institucije predsjedavajućeg, u saradnji s Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

(4) U slučaju da radna grupa ne može postići konsenzus prisutnih članova po određenom pitanju, predsjedavajući radne grupe ili njegovi zamjenici upućuju Komisiji za evropske integracije zahtjev da usaglasi rješenje za sporno pitanje. Upućeni zahtjev će sadržavati obrazloženje spora i prijedloge mogućih modela za njegovo rješavanje koji su razmatrani na sjednici radne grupe.

(5) Sva tehnička pitanja u vezi s načinom rada radnih grupa regulirat će se jedinstvenim poslovnikom o radu radnih grupa kojeg usvaja Vijeće ministara na prijedlog Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.

POGLAVLJE VII. ZAJEDNIČKA TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE ZA NADGLEDANJE PROVOĐENJA SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU

Član 12.
(Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje)

(1) Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je u skladu sa članom 115. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

(3) Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine može pozvati i druge članove Vijeća ministara BiH da učestvuju na sjednicama Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije u skladu s dnevnim redom.

(5) Način rada Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije reguliran je zajedničkim Poslovnikom o radu koji je usvojen Odlukom Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije broj 1/2015.

Član 13.
(Odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije)

(1) Odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljen je u skladu sa članom 118. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Odlukom Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, broj 1/2015.

(2) Predstavnike Bosne i Hercegovine u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije čine stalni članovi Komisije za evropske integracije koji dolaze s nivoa Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 6. ove odluke.

(3) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi odluku o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, a u skladu s usvojenim odlukama Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije (broj 1/2015) i Odlukom Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Bosne i Hercegovine i Evropske unije (broj 1/2015).

(4) Dodatni predstavnici institucija Bosne i Hercegovine mogu uzeti učešće na pojedinačnim sjednicama Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, po odluci koju donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Komisije za evropske integracije.

(7) Sva tehnička pitanja u vezi s načinom rada predstavnika Bosne i Hercegovine u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije regulirana su zajedničkim Poslovnikom o radu koji je usvojen Odlukom Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Bosne i Hercegovine i Evropske unije broj 1/2015.

Član 14.
(Pododbori za stabilizaciju i pridruživanje i Posebna grupa za reformu javne uprave između Bosne i Hercegovine i Evropske unije)

(1) Pododboriza stabilizaciju i pridruživanje i Posebna grupa za reformu javne uprave između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljaju se u skladu sa članom 119. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Odlukom Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, broj 1/2015.

(2) Predstavnici Bosne i Hercegovine u sastavu pododbora za stabilizaciju i pridruživanje i Posebne grupe za reformu javne uprave između Bosne i Hercegovine i Evropske unije su svi stalni članovi odgovarajućih potkomisija za evropske integracije u skladu sa članom 8. i članom 9. ove odluke.

(3) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi odluku o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u pododborima za stabilizaciju i pridruživanje i Posebnoj grupi za reformi javne uprave između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, a u skladu s usvojenom odlukom Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Bosne i Hercegovine i Evropske unije, broj 1/2015.

(4) Na sjednicama pododbora za stabilizaciju i pridruživanje i Posebne grupe za reformu javne uprave između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, predstavnici Bosne i Hercegovine dužni su prezentirati stavove i dokumente koji su prethodno usaglašeni u okviru tijela sistema koordinacije procesa definiranih ovom odlukom i koji su potvrđeni od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(5) Sva tehnička pitanja u vezi s načinom rada predstavnika Bosne i Hercegovine u pododborima za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije regulirana su zajedničkim Poslovnikom o radu, koji je usvojen Odlukom Odbora za stabilizaciju i pridruživanje Bosne i Hercegovine i Evropske unije broj 1/2015.

POGLAVLJE VIII. OSTVARIVANJE KOMUNIKACIJE U OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA

Član 15.
(Komunikacija s institucijama Evropske unije)

(1) Direkcija za evropske integracije djeluje kao stručno i tehničko-operativno tijelo koje ostvaruje komunikaciju s Evropskom komisijom i Delegacijom

Evropske unije u Bosni i Hercegovini za potrebe procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Pri realizaciji ove komunikacije, Direkcija ostvaruje blisku saradnju i blagovremeno informira koordinirajuće institucije s nivoa entiteta, kantona i Brčko Distrikta.

(2) Predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH obavezni su da ostvaruju intenzivnu i transparentnu komunikaciju i saradnju u cilju olakšavanja blagovremenog i efikasnog ispunjavanja obaveza Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija, odnosno pristupanja Evropskoj uniji.

(3) Komunikacija između institucija Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH provodit će se na način koji će potpuno uvažiti horizontalni model koordinacije na svim nivoima vlasti, koji trebaju biti uspostavljeni na način da poštuju i uvažavaju principe punog poštivanja ustavnih nadležnosti u Bosni i Hercegovini, kao i rješenja vertikalne koordinacije iz ove odluke.

POGLAVLJE IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.
(Stavljanje propisa van snage)

(1) Stupanjem na snagu ove odluke stavljaju se van snage Odluka o načinu ostvarivanja koordinacije u procesu priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji (“Službeni glasnik BiH”, broj 44/03) i Odluka o formiranju radnih grupa za usklađivanje pravnih propisa Bosne i Hercegovine s pravnim stečevinama (“Službeni glasnik BiH”, broj 52/05).

(2) Stupanjem na snagu ove odluke stavljaju se van snage Odluka o uspostavljanju Komisije za evropske integracije u sastavu Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (“Službeni glasnik BiH”, br. 92/08 i 25/12) i Odluka o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije (“Službeni glasnik BiH”, br. 47/09 i 65/10).

Član 18.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u “Službenom glasniku BiH”.

d) predsjednici vlada kantona;

(2) Predstavnici Bosne i Hercegovine u Vijeću za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije su predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Član 16.
(Komunikacija između institucija Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH u procesu evropskih integracija)

a) da pružaju podršku u radu Potkomisije za evropske integracije u čiji sastav ulaze, te pripremaju potrebne materijale i priloge za dokument za diskusiju za sastanke pododbora za stabilizaciju i pridruživanje, tehničku finalizaciju pisanog materijala kojeg institucije u Bosni i Hercegovini izrađuju za potrebe informiranja Evropske komisije i drugih institucija Evropske unije (učestvuju u izradi i praćenju provođenja Programa integriranja, odnosno Programa preuzimanja pravne stečevine Evropske unije, pripremaju odgovore na Upitnik Evropske komisije, učestvuju u procesu screeninga od strane Evropske komisije, a koji prethodi pokretanju pregovora o pristupanju, pripremaju nacrt pregovaračkih pozicija ispred Bosne i Hercegovine u okviru pretpristupnih pregovora i dr.);

Član 7.
(Način rada Komisije)

a) predsjedavajući radnih grupa za evropske integracije;

(3) Koordinacija procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini ostvaruje se na horizontalnoj (koordinacija unutar jednog nivoa organizacije vlasti) i vertikalnoj (koordinacija između različitih nivoa organizacije vlasti). U skladu sa stavom (2), strukture i modalitete ostvarenja horizontalne koordinacije svaki nivo vlasti uređuje samostalno, u skladu sa svojim ustavnim poretkom i upravnopravnim specifičnostima, kapacitetima i potrebama, te oni ne predstavljaju predmet ove odluke.

(4) U zavisnosti od materije koja je predmet razmatranja, po pozivu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg, sjednici Kolegija mogu prisustvovati i predsjedavajući ministarskih konferencija, kao i predstavnici drugih institucija u Bosni i Hercegovine, u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima za materiju koja se razmatra.

(2) U komunikaciji s Evropskom komisijom i drugim institucijama Evropske unije, te Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini, isključivo sadržaj koji je prethodno usaglašen u okviru sistema koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini može biti predstavljen kao jedinstven stav ispred Bosne i Hercegovine.

(4) Funkciju sekretara Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije vrši imenovani predstavnik iz Misije Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji kojeg svojom odlukom imenuje predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

grupe sazivaju i istim predsjedavaju njegovi zamjenici. Poziv za sjednice se obavezno dostavlja svim članovima radne grupe.

(2) Ministarske konferencije se sastoje od resorno nadležnih ministara iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vlada entiteta, vlada kantona i predstavnika Vlade Brčko Distrikta, u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima za materiju koja se razmatra ili za oblast za koju je ministarska konferencija formirana.

(6) Na sjednicama Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, predstavnici Bosne i Hercegovine dužni su prezentirati stavove i dokumente koji su prethodno usaglašeni u okviru tijela sistema koordinacije procesa definiranih ovom odlukom i koji su potvrđeni od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

(6) Sjednice Kolegija za evropske integracije saziva predsjedavajući Kolegija na vlastitu ili inicijativu bilo kojeg drugog člana Kolegija. U slučaju spriječenosti predsjedavajućeg, sjednicom Kolegija predsjedavaju njegovi zamjenici. Sjednice Kolegija za evropske integracije održavaju se najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i češće. Poziv za sjednicu Kolegija obavezno se dostavlja svim članovima Kolegija.

(1) Sastanke Komisije saziva predsjedavajući, na vlastitu ili na inicijativu bilo kojeg njenog stalnog člana.

(1) Komunikacija između institucija Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH u procesu evropskih integracija ostvarivat će se isključivo na način definiran ovom odlukom, uz puno uvažavanje principa i rješenja koja su u njoj sadržana.

Član 10.
(Radne grupe za evropske integracije)

i Hercegovini i zaštite ustavima i zakonima definiranih nadležnosti svih nivoa vlasti i njihovih institucija u pojedinim oblastima obuhvaćenim procesom evropskih integracija, osiguranja vidljivosti, te odgovornosti svih nivoa vlasti za blagovremeno i efikasno ispunjavanje obaveza iz procesa evropskih integracija iz njihove nadležnosti.

(2) Kolegij za evropske integracije uspostavlja se odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

e) gradonačelnik Distrikta Brčko.

Član 8.
(Potkomisije za evropske integracije)

(6) U slučaju da Komisija ne može postići konsenzus prisutnih stalnih članova iz stava (5) ovog člana po određenom pitanju, predsjedavajući Komisije upućuje zahtjev odgovarajućoj ministarskoj konferenciji da usaglasi rješenje spornog pitanja. Upućeni zahtjev će sadržavati obrazloženje spora i prijedloge mogućih modela za njegovo rješavanje koji su razmatrani na sjednici Komisije.

(5) Predsjedavajući Komisije za evropske integracije iz člana 6. ove odluke je ujedno i predsjedavajući Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije u skladu s Odlukom i Poslovnikom o radu Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, broj 1/2015.

d) da identificiraju potrebe za organiziranjem obuka i edukacija u pojedinačnim oblastima ili pitanjima pravne stečevine Evropske unije, u saradnji s institucijama svih nivoa vlasti zaduženim za poslove organizacije i koordinacije procesa obuka i edukacija;

VM broj 5/2016 26. januara 2016. godine Sarajevo